next up previous contents
Next: Algebraické struktury Up: Počítačová Algebra, Algoritmy, Systémy Previous: Chronologie vzniku systémů počítačové

   
Algoritmy pro algebraické výpočty 

Richard Liska