next up previous contents
Next: Derivování Up: Algoritmy pro algebraické výpočty Previous: Resultant

   
Řešení polynomiálních rovnicRichard Liska