next up previous contents
Next: Gosperův algoritmus Up: Sčítání řad Previous: Sčítání řad

   
Postup pro jednoduchý příklad


next up previous contents
Next: Gosperův algoritmus Up: Sčítání řad Previous: Sčítání řad
Richard Liska