next up previous contents
Next: Historie Up: Úvod Previous: Co jsou to algebraické

   
Proč algebraické výpočtyRichard Liska