next up previous contents
Next: Ostatní aplikační obory Up: Aplikace počítačové algebry Previous: Aplikace počítačové algebry

   
Klasické aplikační oboryRichard Liska