next up previous contents
Next: Základní pojmy Up: Aplikace počítačové algebry Previous: Další problémy a literatura

   
Studie 3. - Srážkové integrály ve fyzice plasmatu 

Richard Liska