next up previous contents
Next: Obory čísel Up: Základní možnosti integrovaných matematických Previous: Mnohostěny

   
Reduce 

Richard Liska