Rámcová témata disertačních prací pro školní rok 2019-20

Seznam ke dni 19. 12. 2019.

  Rámcové téma práce Školitel, event. školitel-specialista
1. Metody pro jednofotonovou synchronizaci časových stupnic Ing. J. Blažej, Ph.D.
2. Studium optických a akustooptických vlastností kalomelu Ing. J. Blažej, Ph.D.
3. Řízení a diagnostika robotické stanice pro laserové zpevňování povrchu materiálů Ing. J. Blažej, Ph.D., S. Pakalnis, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)
4. Detektor jednotlivých fotonů pro přenos přesného času do kosmu prof. Ing. I. Procházka, DrSc.
5. Lasery na bázi neodymem dopovaných fluoridů pro generaci sub-pikosekundových impulsů ve spektrální oblasti 1 mikrometru prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.
6. Lasery na bázi holmiem a thuliem dopovaných fluoridů pro generaci laserového záření ve spektrální oblasti 2 mikrometrů prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.
7. Physics of laser-plasma interaction in application to inertial confinement fusion for energy production prof. Ing. J. Limpouch, CSc., prof. V. Tikhonchuk, (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)
8. OPCPA as a method for high average power, high energy laser pulse amplification at conventional and exotic wavelengths prof. Ing. J. Limpouch, CSc., J. T. Green, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)
9. Optimization of gas-targets for laser-driven electron acceleration prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Mgr. G. M. Grittani, Ph.D. (FzÚ AV ČR)
10. Parametrické nestability a nelineární procesy v laserovém plazmatu doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
11. Fyzika interakce laserového záření s plazmatem v kontextu inerciální termojaderné fúze Dr A. Weber (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.
12. Detection of radiation and energetic particles generated by petawatt lasers in plasmas doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D., Dr. L. Giuffrida (ELI FzÚ AV ČR)
13. Calibration and tests of Thomson Parabola spectrometer for high energy laser-driven particle beams doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. A. Velyhan, Ph.D. (ELI FzÚ AV ČR)
14. Design and realization of a bunching cavity for the longitudinal focusing of laser-driven ion beams doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D., F. Schillaci, MSc. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)
15. Generace vysokých harmonických v komplexních laserových polích Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR)
16. Vývoj a implementace cell-centered ALE kódu pro hydrodynamické simulace na nestrukturovaných sítích ve 3D Ing. P. Váchal, Ph.D.
17. Teoretický výzkum vybraných metamateriálů, metastruktur a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter
18. Nelokální a kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
19. Interakce, šíření a rezonance světla v nanoplazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
20. Simulace šíření elektromagnetického pole ve fotonických/plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
21. Grafen ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
22. Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter
23. Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát, supersymetrické struktury doc. Dr. Ing. I. Richter
24. Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter
25. Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
26. Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter
27. Metody pro numerické modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter
28. Neklasické kvantové stavy světla doc. Dr. Ing. I. Richter
29. Interakce světla s kvantovými strukturami a systémy doc. Dr. Ing. I. Richter
30. Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
31. Mikroskopie povrchových plasmonů a její biologické aplikace prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
32. Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
33. Pokročilé mikroskopické metody sledování makromolekul a atomárních klastrů Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
34. Pokročilé mikroskopické metody sledování makromolekul a atomárních klastrů Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter
35. Růstové mechanizmy polovodičových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR)
36. Transport tepla a elektrického náboje v polovodičových nanostrukturách s využitím rastrující sondy doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR)
37. Povrchem zesílená luminiscence RNDr. M. Michl, Ph.D.
38. Vývoj nových organických a hybridních scintilátorů RNDr. M. Michl, Ph.D.
39. Fotofyzikální vlastnosti vícechromoforových funkčních molekul RNDr. M. Michl, Ph.D.
40. Numerické metody modelování interakce laserů s látkou prof. Ing. R. Liska, CSc.