next up previous contents
Next: Literatura Up: Aplikace počítačové algebry Previous: Analytický výpočet srážkových integrálů

   
Studie 4. - Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic 

Richard Liska