next up previous contents
Next: Obory čísel Up: Základní možnosti integrovaných matematických Previous: Grafické znázornění vzorců

   
Mathematica 

Richard Liska