Témata rešeršních prací pro školní rok 2004 - 2005

Předběžný seznam ke dni 28. února 2005.

Katedra fyzikální elektroniky  vyhlašuje témata rešeršních prací (RP) pro studenty magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 11. března 2005 sekretářce KFE paní I. Ornové.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

Do 4. 3. 2005 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

Témata pdf_icn.gif vypsaná Ústavem biomedicínského inženýrství ČVUT.
U těchto témat se předpokládá předchozí souhlas vedoucího KFE.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
           
1. RP   Růst polovodičových monokrystalů Ing. J. Blažej    
2. RP Simulátor laserového výškoměru pro projekt ESA Mercury Ing. J. Blažej    
3. RP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. Větrovec, Prof. I. Procházka, Ing. J. Blažej    
4. RP Programovaní v prostředí Windows CE Prof. I. Procházka    
5. RP Normál času a frekvence řízený signálem GPS Prof. I. Procházka   J. Miňo
6. RP Kosmické smetí Prof. K. Hamal   L. Vozdek
7. RP Čítání fotonů v experimentech s úplnou synchronizací Ing. J. Blažej   D. Koňařík
8. RP Počítačové řízení pevnolátkového oscilátoru a optimalizace svazku pro zesílení v laserovém systému SOFIA pdf_icn.gif Ing. P. Černý, PhD, Ing. J. Šulc FzÚ AV ČR  
9. RP Počítačová astrofyzika a fyzika vysokých hustot energie Prof. L. Drška   V. Jedek
10. RP Jaderné procesy iniciované petawattovými lasery Prof. L. Drška   Z. Sypták
11. RP Výzkum a vývoj ultrakrátkého rentgenového zdroje pdf_icn.gif Dr. Ing. J. Kuba, PhD., Doc. J. Limpouch, Ing. O. Klimo    
12. RP Interakce velmi intenzivních laserových pulsů s hmotou: Pěnové terče pdf_icn.gif Dr. Ing. J. Kuba, PhD., Doc. J. Limpouch, Doc. R. Liska    
13. RP Simulace šíření laserového svazku a analýza fázove vlnoplochy pdf_icn.gif Ing. V. Kmetík, PhD., Doc. J. Limpouch, Prof. V. Kubeček ÚFP AV ČR  
14. RP Syntetické difraktivní struktury pro ochranu dokumentů pdf_icn.gif Ing. M. Škereň    
15. RP Využití prostorových světelných modulátorů na bázi kapalných krystalů v dynamické syntetické holografii pdf_icn.gif Ing. M. Škereň   M. Němec
16. RP Stanovení charakteristik prostorových světelných modulátorů na bázi kapalných krystalů pro aplikace v difraktivní optice pdf_icn.gif Ing. M. Škereň    
17. RP Rigorózní modelování difrakčních mřížek a difraktivních struktur pdf_icn.gif Ing. I. Richter    
18. RP Fotonické krystaly a jejich modelování pdf_icn.gif Ing. I. Richter    
19. RP Návrh a realizace syntetických difraktivních struktur pdf_icn.gif Ing. M. Škereň    
20. RP Modelování dynamických fotorefraktivních difraktivních struktur pdf_icn.gif Ing. I. Richter    
21. RP Difraktivní optika a holografie pro rentgenovské záření pdf_icn.gif Prof. P. Fiala    
22. RP Vlnovodné struktury a jejich modelování pdf_icn.gif Ing. I. Richter    
23. RP Nefourierovské optické analogové procesory pdf_icn.gif Ing. I. Richter    
24. RP Využití optických difraktivních struktur pro moderní senzory pdf_icn.gif Ing. I. Richter    
25. RP Studium difrakce světla na speciálních strukturách o rozměrech menších než vlnová délka pdf_icn.gif Ing. I. Richter    
26. RP Bose-Einsteinovy kondenzáty pdf_icn.gif RNDr. V. Kuzmiak, Ing. I. Richter ÚRE AV ČR  
27. RP Metamateriály pdf_icn.gif RNDr. V. Kuzmiak, Ing. I. Richter ÚRE AV ČR  
28. RP Metoda konečných diferencí v časové doméně a její aplikace v modelování fotonických struktur pdf_icn.gif Ing. M. Šiňor, Ing. I. Richter    
29. RP Softwarové a numerické nástroje pro modelování fotonických struktur pdf_icn.gif Ing. M. Šiňor, Ing. I. Richter    
30. RP Interakce nanočástic, elektronických a fotonických nanostruktur se světlem pdf_icn.gif Dr. A. Fojtík    
31. RP Kvantové nanostruktury pro elektrooptický (EO) a optoelektrický (OE) záznam informací na molekulární úrovni pdf_icn.gif Dr. A. Fojtík    
32. RP Inzenýrství nanočástic a nanostruktur vybavených pro boj s viry pdf_icn.gif Ukázka nanostruktur v boji s viry (video avi, 30 MB) Dr. A. Fojtík    
33. RP Nové molekulární látky a nanoskopické fotofyzikální procesy pro funkční supramolekuly a nanoelektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
34. RP Nové optické laserové spektroskopie a techniky pro studium fotofyziky molekul a struktur pro nanoelektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
35. RP Spektroskopické studium fotofyziky funkčních látek pro molekulární elektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
36. RP Výpočty spekter a struktur vybraných molekulárních látek pdf_icn.gif Mgr. M. Michl    
37. RP Vizualizace výsledků kvantově-chemických výpočtů Mgr. M. Michl    
38. RP Numerické simulace magnetohydrodynamiky Doc. R. Liska    
39. RP Vizualizace numerických simulací Doc. R. Liska    
40. RP Modifikované rovnice diferenčních schémat pro řešení parciálních diferenciálních rovnic Doc. R. Liska    
41. RP Vytvoření e-learningových podkladů pro výuku základů SQL pdf_icn.gif Doc. A. Novotný, O. Liptak, Ing. S. Fronk Inetbon, FEL J. Mulačová
42. RP SW pro vyhodnocování dat z CCD detektoru RTG. záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
43. RP Studium GaAs detektoru rtg. záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
44. RP Zobrazování pinčujícího plazmatu v XUV oblasti záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
45. RP Studium scintilátorů v oblasti XUV záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
46. RP Vliv drsnosti rozhraní na zobrazovací vlastnosti rentgenových difrakčních elementů pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
47. RP Reflexní multivrstvá optika pro vysoké energie pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
48. RP Račí oko z ohnutých krystalů pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
49. RP Rentgenové vlnovody v netradičních konfiguracích pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
50. RP Rentgenová diagnostika pinčujícího plazmatu pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
51. RP Rentgenová optika typu račí oko pro astrofyziku pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
52. RP Návrh a sestavení experimentálního rtg. mikrotomografu pro měkké rtg. záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
53. RP Atomární simulace fyzikálních vlastností pevných látek metodou molekulární dynamiky pdf_icn.gif Dr. A. Machová, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
54. RP Simulace šíření akustických vln v pevných látkách pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
55. RP Metody nelineární akustiky pro vyšetřování fyzikálních vlastností nových materiálů pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
56. RP Zpracování obrazu pro vyhodnocení deformace vzorku z optických záznamů CCD kamery při zkouškách materiálu pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
57. RP Aplikace submilimetrové protonové sondy Ing. J. Voltr    
58. RP Simulace a prezentace fyzikálního experimentu na internetu Ing. J. Voltr    
59. RP Vytváření aktivního prostředí v rentgenových laserech pdf_icn.gif Prof. M. Vrbová, Ing. A. Jančárek   M. Nevrkla

Poznámka:
1)
Preferovaný typ práce (RP = rešeršní práce)

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě je vždy k dispozici konzultant z KFE.