Témata ročníkových a bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2009 - 2010

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), rešeršních prací (RP) výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 31. října 2009 sekretářce KFE paní Ivě Ornové.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

U nových témat je u specializovaného bakalářského studia psáno doporučení zaměření (PINF, LASE); jinak se předpokládá obecné bc. zaměření FE, kdy se až pro mgr. studium doporučí studentovi toto další mgr. zaměření. Nová témata se míní s možností dalšího pokračování (mohou být užita též jako témata pro rešeršní práci v rámci nového zadání jiného, než dosud probíhala bakalářská práce).

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Téma Vypisuje Ústav$^{1}$ Student
1. BP, RoP (FE, LASE) Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. D. Najdek, PhD., Ing. J. Svoboda    
2. BP Vytváření mikro- a nanostruktur pomocí AFM mikroskopie Ing. M. Škereň, PhD.    
3. BP (FE) Difraktivní optika pro rentgenovské záření prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
4. BP Teorie a aplikace Mieova rozptylu doc. Ing. I. Richter, Dr.    
5. BP Optické mikromanipulace Ing. M. Škereň, PhD.    
6. BP Počítačová syntéza difraktivních struktur Ing. M. Škereň, PhD.    
7. BP Měření vlastností záznamových materiálů pro optickou holografii Ing. M. Květoň, PhD.    
8. BP Fotorefraktivní polymery Ing. M. Bodnár, PhD., doc. Ing. I. Richter, Dr.    
9. BP Fotorefraktivní senzory Ing. M. Bodnár, PhD.    
10. BP Magnetooptika doc. Ing. I. Richter, Dr.    
11. BP Numerické metody pro modelování fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. I. Richter, Dr., Ing. P. Kwiecien    
12. BP Neklasické kvantové stavy světla doc. Ing. I. Richter, Dr.    
13. BP Základy fyziky a modelování kvantových nanostruktur doc. Ing. I. Richter, Dr.    
14. BP Replikace přírodních nanostruktur a studium jejich optických a fyzikálně-chemických vlastností. RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný    
15. BP Fyzika a modelování přírodních a syntetických fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. I. Richter, Dr., RNDr. J. Proška    
16. BP, RP Příprava, charakterizace, modelování struktur s kvantovými tečkami vhodnými pro detektory a lasery Doc. Ing. E. Hulicius, CSc., doc. Ing. I. Richter, Dr. FzÚ AV ČR  
17. BP, RP Příprava, charakterizace, modelování struktur na bázi GaSb vhodných pro negativní luminiscenci Doc. Ing. E. Hulicius, CSc., prof. Ing. P. Fiala, CSc. FzÚ AV ČR  
18. BP Studium optických jevů ultratenkých kovových vrstev Dr. Ing. J. Bulíř, prof. Ing. P. Fiala, CSc. FzÚ AV ČR  
19. BP Samoorganizované magnetické nanostruktury Ing. J. Lančok, PhD. FzÚ AV ČR  
20. BP GUI pro práci s naměřenými daty ze skenovacího elektronového mikroskopu JSM-7500f. Ing. F. Novotný    
21. BP Nanomateriály z ušlechtilých kovů: příprava a studium 3D uspořádaných systémů - metalo-dielektrických krystalů - pomocí nanášení částic z koloidního roztoku Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška    
22. BP Nanomateriály z ušlechtilých kovů: příprava, charakterizace a studium koloidních systémů vykazujících lokalizovanou povrchovou plazmonovou rezonanci Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška    
23.        
24. RoP, BP Kovové nanostruktury pro likvidaci bakterií a virů Ing. K. Piksová, Dr. M. Weiserova, CSc., doc. Ing. A. Fojtík, CSc.    
25. RoP, RP, VÚ Látky s dlouhou dobou dohasínání luminiscence RNDr. M. Michl, PhD.    
26. RoP, RP, VÚ Excitované stavy s přenosem náboje RNDr. M. Michl, PhD.    
27. RoP, RP Povrchem modifikované optické jevy RNDr. M. Michl, PhD.    
28. RoP, RP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, PhD.    
29. RoP, RP Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, PhD.    
30. RoP, RP Přenos excitační energie v organických sloučeninách Ing. M. Dvořák, PhD.    
31. BP 3D snímač polohy a zrychlení Ing. J. Pavel    
32. RoP Optický CMOS senzor Ing. J. Pavel    
33. RoP WiFi server Ing. J. Pavel    
34. RoP, BP, VÚ Časová měřící ústředna s rozlišením 100 ps prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
35. BP, RoP, RP Fotonová statistika při detekci detektory jednotlivých fotonů Ing. J. Blažej, PhD.    
36. BP Nástroje pro distribuci SLAX externista, Ing. J. Blažej, PhD.    
37. BP, RP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření externista, Ing. J. Blažej, PhD.    
38. RP Měření rentgenové emise při interakci femtosekundových pulsů s terči prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. M. Drahokoupil   B. Vítovec
39. BP, VÚ Jaderná excitace, rozpad a triggering v laserem buzených systémech prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.    
40. BP, VÚ Aplikace vysokovýkonných laserů v laboratorní jaderné astrofyzice prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.    
41. BP, VÚ Modelování radiačního transportu doc. Ing. R. Liska, CSc.    
42. BP, VÚ Multi-materiálová hydrodynamika tekutin Ing. M. Kuchařík, PhD.    
43. BP, VÚ Multi-materiálové vedení tepla Ing. M. Kuchařík, PhD.    
44. BP Virtuální laboratoř iontových svazků a její internetová prezentace Ing. J. Voltr, CSc.    
45. BP Proměnný rentgenový zdroj Ing. A. Jančárek, CSc.    
46. BP Proměření charakteristik XUV kapilárního zdroje Ing. A. Jančárek, CSc.    
47. BP Optická metrologie křemíkových desek Mgr. L. Švéda, PhD.    
48. BP Použitelnost DLP čipů v EUV oblasti Mgr. L. Švéda, PhD.    
49. BP Návrh modifikace průmyslového tomografu pro fázový kontrast Mgr. L. Švéda, PhD.   J. Beránek
50. RP Systém FROG pro femtosekundový laser Pulsar Ing. M. Drahokoupil, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.    
51. RP Autokomprese femrtosekundových laserových pulsů v milijoulové oblasti energií Ing. M. Drahokoupil, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.    
52. BP Zpracování obrazu - interferogramu z měření rovinnosti optických ploch prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
53. RoP, BP Zpracování dat z rychlého digitálního osciloskopu prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
54. BP, DP Zpracování dat měřiče časových intervalů prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
55. RoP, RP Logická programovatelná pole Xilinx prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
56. RoP Asus Eee pro prezentaci skupiny prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
57. RoP, BP Vlastnosti interferenčních filtrů prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
58. BP Embeded PC s operačním systémem Windows XP prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
59. BP Testy časové základny na bázi GPS přijímače TM-4 prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
60. RoP, BP, VÚ, DP Modul pro Time Correlated Photon Counting Ing. J. Kodet    
61. RoP, BP, VÚ Dálkoměr Ing. J. Kodet    
62. RoP, BP, VÚ, DP Fázový závěs pro synchronizaci dvou přesných oscilátorů Ing. J. Kodet    


Témata již obsazená

U již obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP (u specializovaných bakalářů).

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Téma Vypisuje Ústav$^{1}$ Student
1. BP Neparaxiální gaussovské svazky prof. Ing. P. Fiala, CSc.   Jan Pilař
2. BP Neklasické kvantové stavy světla doc. Ing. I. Richter, Dr.   Ri Chol Jun
3. Aplikace holografické optické pinzety v biologii Ing. M. Škereň, PhD.   L. Doubravová
4. RP (VÚ) Fotopolymerní záznamové materiály pro optickou holografii Ing. M. Květoň, PhD.   Ivona Simová
5. Syntetické difraktivní struktury pro ochranu dokumentů Ing. M. Škereň, PhD.   Martin Possolt
6. RP (VÚ) Difrakce na difrakční mřížce - modelování, optimalizace a realizace reliéfních mřížek pomocí laserové litografie Ing. M. Škereň, PhD.   D. Černá
7. Analýza a modelování vybraných metamateriálů doc. Ing. I. Richter, Dr.   Bc. H. Pažoutová
8. RP (VÚ) Dielektrické a kovové přírodní a syntetické fotonické mikrostruktury doc. Ing. I. Richter, Dr., RNDr. J. Proška   L. Štolcová
9. Analýza a optimální návrh optického vlnovodného rozvětvení prof. Ing. J. Čtyroký, DrSc., doc. Ing. I. Richter, Dr. ÚFE AV ČR Bc. J. Chaloupka
10. DP Head-up displeje prof. Ing. P. Fiala, CSc.   Bc. M. Ďurák
11. BP Holografické paměti prof. Ing. P. Fiala, CSc.   Bc. J. Dědič
12. DP Metalo-dielektrické fotonické krystaly a struktury doc. Ing. I. Richter, Dr., RNDr. J. Proška   Bc. D. Javůrek
13. DP Nanostrutury ZnO a CdS jiné vhodné pro fotovoltaiku a fotoniku RNDr. J. Proška, Dr. K. Ždánský, CSc.   Bc. Š. Svoboda
14. Vytváření diodových LED pomocí nano struktur Ing. K. Piksová, Ing. J. Stuchlík, CSc.   Bc. V. Zobač
15. Příprava a charakterizace částicových nanovrstev na polovodičích Dr. J. Zavadil, CSc., Ing. O. Černohorský, doc. Ing. A. Fojtík, CSc.   Bc. M. Miller
16. Vyzařování z plazmatu vznikajícího při interakci krátkých laserových impulzů s pevnými terči Ing. O. Klimo, PhD.   Bc. A. Darebníček
17. Simulace urychlování elektronů při interakci krátkých laserových impulzů s plynem. Ing. O. Klimo, PhD.   Bc. J. Vyskočil
18. BP Simulace plazmatu buzeného koherentním rentgenovým zářením prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.   M. Pekař
19. Modelování čárové XUV emise z laserového plazmatu prof. Ing. J. Limpouch, CSc.   Bc. M. Staněk
20. Radiační a elektronový přenos energie v laserovém plazmatu prof. Ing. J. Limpouch, CSc.   Bc. A. Prchal
21.   Modelování absorbce laserového záření v plazmatu doc. Ing. R. Liska, CSc.   J. Velechovský
22. Magnetohydrodynamika v Lagrangeovských souřadnicích doc. Ing. R. Liska, CSc.   Bc. J. Havlík
23. DP Radiační transport v difuzním přiblížení doc. Ing. R. Liska, CSc.   Bc. M. Duspiva
24. Modelování radiačního transportu v paprskovém přiblížení doc. Ing. M. Šiňor, Dr.   Bc. M. Holec
25. BP Modelování interakce záření s terči metodami hydrodynamiky doc. Ing. M. Šiňor, Dr.   P. Hruška
26. DP Charakterizace kulových mikrorezonátorů pro využití v senzorech prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   Bc. P. Zátorský
27. BP Yterbiový vláknový laser prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   V. Kadlec
28. BP Neodymový aktivně Q- spínaný laser buzený kontinuální laserovou diodou. prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   M. Frank
29. DP Generace Ramanova záření prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Fibrich   Bc. J. Kitzel
30. BP Pevnolátkové saturovatelné absorbéry v infračervené oblasti prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, PhD.   T. Koutný
31. BP Synchronizace módů Nd:YAG laseru vybranými typy modulátorů prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   L. Koubíková
32. DP Řízení experimentu v prostředí Ethernetu Ing. J. Pavel   Bc. M. Vacek
33. DP Tomografická rekonstrukce profilu indexu lomu preforem speciálních optických vláken Ing. P. Peterka, PhD., Ing. J. Pavel ÚFE AV ČR Bc. A. Novozámský
34. BP Piezolelektrický vysokonapěťový zdroj Ing. J. Pavel   P. Kotek
35. RP Optický naváděcí senzor Ing. J. Pavel   Bc. M. Kiš
36. RP Dobíjecí systém akumulátoru pomocí solárních článků Ing. J. Pavel   Bc. K. Žáková
37. DP (LASE) Programové vybavení průmyslové odstředivky externista, Ing. J. Blažej, PhD.   Bc. M. Kostadinov
38. DP (IT) Detekce záběrných ploch ozubených kol externista, Ing. J. Blažej, PhD.   Bc. J. Vitásek
39. DP (IT) Zpracování 3D dat z medicínských měření externista, Ing. J. Blažej, PhD.   Bc. J. Kratochvíla
40. RP Využitelnost mikroprocesoru středního výkonu pro konstrukci přístrojů Ing. J. Voltr, CSc.   P. Zahradník
41. BP Měření profilu iontového svazku kmitavou sondou Ing. J. Voltr, CSc.   D. Chodora
42. BP 3D tomografie s modifikovaným spektrem rentgenového zdroje Ing. A. Jančárek, CSc.   J. Novák
43. RP Charakterizace výstupních parametrů femtosekundového laseru Pulsar Ing. M. Drahokoupil, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   L. Janďourek
44. BP Projekt nukleárních experimentů pro systém LIL/PETAL prof. Ing. L. Drška, CSc.   V. Hanus
45. Simulační programy pro studium jaderných procesů ve vysokoparametrovém plazmatu prof. Ing. L. Drška, CSc.   D. Smolárik

Poznámky:
1)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě je vždy k dispozici konzultant z KFE.