Témata rešeršních prací pro školní rok 2002 - 2003

Předběžný seznam ke dni 15. února 2003.

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata rešeršních prací (RP) pro studenty magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 7. března 2003 sekretářce KFE paní K. Rychecké.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

Do 23. 2. 2003 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
           
1. RP Distribuované vláknové sensory Ing. J. Blažej    
2. RP Čítání fotonů v experimentech s úplnou synchronizací Ing. J. Blažej    
3. RP Rozhraní pro visualizaci konkrétní relační databáze Ing. J. Blažej   R. Horáček
4. RP Hydrodynamický kód FLASH2 a možnosti jeho použití pro extremní systémy Prof. L. Drška, Ing. M. Šiňor    
5. RP Počítačový návrh optických difraktivních struktur (IF, FE) Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala    
6. RP Fotonické krystaly a jejich modelování (FE, IF) Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala    
7. RP Organické fotorefraktivní materiály: fyzika a návrh materiálů (FE) Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala    
8. RP Rigorózní modelování optických difraktivních struktur (FE, IF) Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala    
9. RP Záznamové materiály pro difraktivní optiku (FE, IF) Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter    
10. RP Zobrazovací a aplanatické systémy na bázi optických difraktivních prvků Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter    
11. RP Výpočty spekter a struktur vybraných molekulárních látek pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
12. RP Nové látky, nanoskopické fotofyzikální procesy a nové optické laserové spektroskopie pro funkční supramolekuly a nanostruktury pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
13. RP Analytické a numerické řešení nelineární Schrodingerovy rovnice Ing. P. Hříbek, Ing. M. Šiňor    
14. RP Nelineární charakter optického prostředí: fyzikální jevy a jejich aplikace pdf_icn.gif Ing. P. Hříbek    
15. RP Nelineární charakter optického prostředí: nelineární materiály a jejich vlastnosti pdf_icn.gif Ing. P. Hříbek    
16. RP Pasivní a aktivní vlnovodné prvky pro generaci, přenos a zpracování optické informace pdf_icn.gif Ing. P. Hříbek, Prof. H. Jelínková   J. Jágerská
17. RP Nelineární optické jevy v laserové technice: parametrické procesy Prof. H. Jelínková   V. Fagul'ová
18. RP Vytváření a charakterizace tenkovrstvových vlnovodů pro planární lasery a pasivní prvky Ing. M. Jelínek, DrSc., Prof. H. Jelínková FzÚ AV ČR  
19. RP Hybridní laserové depoziční systémy pdf_icn.gif Ing. M. Jelínek, DrSc., Prof. H. Jelínková FzÚ AV ČR  
20. RP Ionizace optickým polem (Optical Field Ionization - OFI) Doc. M. Kálal   H. Toncrová
21. RP Metody rekonstrukce fázové vlnoplochy při použití FFT k analýze interferogramu Doc. M. Kálal    
22. RP Radiačně podmíněná difuze v izolantech při iontovém bombardování Prof. J. Král    
23. RP Iontový svazek pro mikroobrábění tenkých vrstev Prof. J. Král    
24. RP Příprava optických vlnovodů iontovou implantací Prof. J. Král    
25. RP Časová komprese výkonových laserových svazků Mgr. P. Straka, Dr., Doc. V. Kubeček FzÚ AV ČR M. Divoký
26. RP Nekolineární optické parametrické zesílení laserového impulsu se širokým spektrem Mgr. P. Straka, Dr., Doc. V. Kubeček FzÚ AV ČR O. Novák
27. RP Atomová fyzika v plazmatu materiálu o nízkém atomovém čísle Doc. J. Limpouch    
28. RP Simulace interakce krátkých laserových pulsů s terči Doc. J. Limpouch    
29. RP Stanovení dynamických a radiačních vlastností silně ionizovaného plazmatu Ing. P. Vrba, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
30. RP Modelování VUV a SXR vyzařování příměsí tokamaku TCV a CASTOR Ing. V. Piffl, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
31. RP Vizualizace výsledků počítačových simulací Doc. R. Liska    
32. RP Numerické metody řešení zákonů zachování Doc. R. Liska    
33. RP Vliv transportu a ionizační rovnováhy příměsí na kvalitu výbojů v tokamacích Ing. V. Piffl, Doc. L. Pína ÚFP AV ČR  
34. RP Grafický editor pro zpracování dat laserového družicového dálkoměru Doc. I. Procházka    
35. RP Určení velikosti numerického šumu při zpracování dat družicového dálkoměru Doc. I. Procházka    
36. RP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec, Doc. I. Procházka Geartec.CZ, s.r.o  
37. RP Simulace šíření akustických vln v pevných látkách pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
38. RP Metody nelineární akustiky pro vyšetřování fyzikálních vlastností nových materiálů pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
39. RP Zpracování obrazu pro vyhodnocení deformace vzorku z optických záznamů CCD kamery při zkouškách materiálu pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
40. RP Sběr a zpracování experimentálních dat, řízení experimentu počítačem Ing. V. Linhart, Ing. M. Šiňor    
41. RP Atomární simulace fyzikálních vlastností pevných látek metodou molekulární dynamiky pdf_icn.gif Dr. A. Machová, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
42. RP Aplikace submilimetrové protonové sondy v archeologii, medicíně, geologii, ekologii... Ing. J. Voltr    
43. RP Kontrola a řízení iontového svazku Ing. J. Voltr    


Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce (RP).

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.