Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2016-17

Seznam ke dni 14. 10. 2016.
Čísla stávajících témat se již nezmění. Případná další témata budou přidána na konec seznamu.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry musí být připraveno do konce října 2016.

Proto:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví zadavatele a v případě dohody si téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2016).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  1. Pošle do 20. října 2016 zadání pro konkrétní téma sekretářce KFE paní Ornové.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student

1.

BP, VÚ Simulace interakce laseru s terčíky Ing. P. Váchal, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. M. Kuchařík, Ph.D.  
2. BP, VÚ Eulerovské modelování laserového plazmatu prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. M. Kuchařík, Ph.D.  
3. BP Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
4. BP Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Ing. P. Váchal, Ph.D.  
5. BP Aplikace okrajových podmínek v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách Ing. M. Kuchařík, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc.  
6. BP Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR)  
7. BP PIC simulace ionizace optickým polem v laserovém plazmatu prof. Ing. J. Limpouch, CSc., doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.  
8. BP, VÚ Zdroje rentgenového záření generovaného elektronovým svazkem v mikrostrukturovaných terčích Ing. V. Horný (ÚFP AV ČR), Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.  
9. BP, VÚ Laserem řízené plazmové urychlovače elektronových svazků Ing. V. Horný (ÚFP AV ČR), Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.  
10. BP, VÚ Plazmové zdroje nekoherentního rentgenového záření Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), Ing. Martina Žáková  
11. BP, VÚ Urychlování protonů a iontů femtosekundovými lasery Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), Ing. Martina Žáková, Ing. J. Pšikal, Ph.D. Bc. Petr Zakopal
12. BP, VÚ Generace intenzivních ultrakrátkých elektromagnetických pulzů Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), Ing. Martina Žáková  
13. BP (VÚ,DP) Koherentní difraktivní zobrazování v EUV části spektra Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc., Ing. M. Albrecht (FzÚ AV ČR)  
14. BP (VÚ,DP) Generace uktrakrakrátkých EUV pulzů pomocí intenzivního femtosekundového laseru Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc., V. Nefedova, MSc (FzÚ AV ČR)  
15. BP (VÚ,DP) Plazmový zdroj rentgenového záření s ultrakrátkými pulzy Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc., Dr. Dong-Du Mai, Dipl. Phys. (FzÚ AV ČR)  
16. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
17. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
18. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
19. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
20. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
21. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
22. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
23. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
24. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
25. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
26. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
27. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
28. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
29. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
30. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
31. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
32. BP, VÚ Zlaté nanočástice pro teranostiku RNDr. J. Proška,  
33. BP, VÚ, DP Příprava mikro- a nanostrukturovaných terčů pro experimenty s ultrakrátkými intenzivními laserovými pulzy RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.  
34. BP, VÚ, DP Metalodielektrické nanostruktury pro fotoniku a plazmoniku RNDr. J. Proška, doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. L. Štolcová  
35. BP, VÚ, DP Povrchově modifikované nanočástice pro senzoriku a diagnostiku v biomedicíně RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, Ph.D., Ing. L. Štolcová, Dr. Z. Hodný (ÚMG AV ČR), doc. M. Procházka (MFF UK)  
36. BP, VÚ, DP Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. F. Novotný, Ph.D., doc. M. Procházka (MFF UK)  
37. RP, BP, VÚ, DP Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. M. Michl, Ph.D., Dr. Peter Kapusta, RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.  
38. RP, BP, VÚ, DP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
39. RP, BP, VÚ, DP Látky s dlouhou dobou dohasínání luminiscence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
40. RP, BP, VÚ, DP Přenos excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
41. RP, BP, VÚ, DP Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
42. RP, BP, VÚ, DP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
43. RP, BP, VÚ, DP Měření dvoufotonové laserem indukované fluorescence Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
44. RP, BP, VÚ, DP Měření první hyperpolarizovatelnosti molekul detekcí hyper-Rayleighova rozptylu Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
45. RP, BP, VÚ, DP Využití multi-excitonové generace pro fotovoltaiku třetí generace Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
       
46. RP, VÚ Optimalizace generace 2. a 3. harmonické femtosekundového laseru prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. P. Hříbek, CSc., Ing. P. Gavrilov, CSc.  
47. RP, BP, VÚ Diodově buzený Yb:CaF2 laser prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek  
48. RP, BP, VÚ Měření transmisní charakteristik Braggovských vláken s dutým jádrem Ing. Milan Frank, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný ůkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

U obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP (u specializovaných bakalářů).

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student
1. DP Simulace laserového elektronového urychlovače s ionizační injekcí prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Bc. Jakub Kireš
2. BP Návrh plynového terče pro urychlování elektronů laserem prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Mgr. Gabriele Maria Grittani (FzÚ AV ČR) Sebastian Lorenz
3. Zesilování laserového impulsu pomocí stimulovaného Ramanova rozptylu doc. Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Dr. Stefan Weber Bc. Jaroslav Horníček
4. DP Interakce laserového záření s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí doc. Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Dr. Stefan Weber Bc. Petr Valenta
5. BP Generace horkých elektronů v laserovém plazmatu Ing. J. Pšikal, Ph.D., doc. Ing. O. Klimo, Ph.D. Róbert Babjak
6. DP Numerické aspekty particle-in-cell simulací Ing. J. Pšikal, Ph.D., Bc. Viktor Kocur
7. DP Femtosekundové zdroje energetického záření vytvářené laserem Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. V. Horný (ÚFP AV ČR), Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR) Bc. Tomáš Kerepecký
       
8. DP Neodymové fluoridové lasery generující ve spektrální oblasti okolo 1050 nm prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek Bc. Marek Vlk
9. BP Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 Ing. M. Jelínek, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. Martin Mydlář
10. DP Rezonančně diodově čerpaný Cr:ZnSe laser Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Bc. Adam Říha
11. DP Rezonančně diodově čerpaný Er:YAG laser Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Bc. Kryštof Hlinomaz