Úvod do kvantovej mechaniky

© Ján Pišút, Ladislav Gomolčák, Vladimír Černý 1975

Obsah


Predhovor  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf11
1     Elementárna kvantová mechanika  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v PDF15
1.1Úvodná poznámka15
1.2Predmet kvantovej mechaniky15
1.3Kvantovanie energie ako empirický fakt16
1.4Typické hodnoty veličín v atómovej fyzike19
1.5Kvantové vlastnosti žiarenia24
1.6Vlnové vlastnosti častíc25
1.7Kvantové stavy elektrónu viazaného na úsečku28
1.8Spin a magnetický moment elektrónu32
1.9Spin elektrónu a pauliho princíp35
1.10Plyn voľných elektrónov36
1.11Interpretácia vlnovej funkcie vlnová funkcia a stav častice39
1.12Princíp superpozície44
1.13Vzťah neurčitosti47
1.14Vlnové funkcie a meranie fyzikálnych veličín54
1.15Zhrnutie62
1.16Príklady a problémy65
2Základy vlnovej mechaniky  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v PDF67
2.1Úvod. Pojem stavu v kvantovej mechanike67
2.2Vlnové funkcie voľnej častice68
2.3Vlnové balíky. Grupová rýchlosť de broglieho vĺn a princíp korešpondencie73
2.4Časový vývoj stavu. Schrödingerova rovnica77
2.5Stacionárne stavy80
2.6Častica viazaná na úsečku82
2.7Stredné hodnoty fyzikálnych veličín84
2.8Stredné hodnoty veličín závisiacich od súradnice86
2.9Veličiny závislé od hybnosti87
2.10Operátory93
2.11Priradenie operátorov fyzikálnym veličinám94
2.12Operátory energie a momentu hybnosti, princíp korešpondencie96
2.13Hermitovské operátory, vlastné funkcie, vlastné hodnoty99
2.14Fyzikálne veličiny – všeobecný formalizmus103
2.15Zmena stavu pri meraní108
2.16Vlastné funkcie komutujúcich operátorov111
2.17Vzťah neurčitosti115
2.18Zhrnutie124
2.19Príklady a problémy125
3Vlastnosti riešení schrödingerovej rovnice  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v PDF127
3.1Úvod127
3.2Rovnica kontinuity127
3.3Časová závislosť stredných hodnôt130
3.4Ehrenfestove vety133
3.5Stacionárne stavy135
3.6Príklady a problémy138
4Jednoduché sústavy  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v PDF139
4.1Úvod139
4.2Viazané a rozptylové stavy139
4.3Niektoré vlastnosti riešení bezčasovej schrödingerovej rovnice141
4.4Jednorozmerná potenciálová jama143
4.5Nekonečne hlboká potenciálová jama150
4.6Lineárny harmonický oscilátor151
4.7Tunelový jav. prechod častice cez bariéru154
4.8Trojrozmerný harmonický oscilátor. metóda separácie premenných159
4.9 Vlastné hodnoty a vlastné funkcie operátorov momentu hybnosti161
4.10Separácia premenných v sférických súradniciach166
4.11Atóm vodíka170
4.12Korekcia na pohyb jadra176
4.13Zhrnutie178
4.14Príklady a problémy181
5Spin. Sústavy s dvoma hladinami  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v PDF183
5.1Úvod183
5.2Stavy spinu183
5.3Operátory pôsobiace na spinové stavy a ich základné vlastnosti187
5.4Pauliho matice191
5.5Vlnové funkcie častice so spinom196
5.6Spin elektrónu v magnetickom poli197
5.7Sústavy s dvoma hladinami201
5.8Ďalšie vlastnosti matíc typu 2 × 2. Unitárne transformácie. Diagonalizácia203
5.9Sústavy s n hladinami. Vlastnosti hermitovských matíc typu n × n208
5.10Zhrnutie211
5.11Príklady a problémy213
6Približné metódy výpočtu energií a vlnových funkcií viazaných stavov  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v PDF214
6.1Úvod214
6.2Stacionárna poruchová metóda. prvé priblíženie v nedegenerovanom prípade216
6.3Stacionárna poruchová metóda. druhé priblíženie k energii217
6.4Stacionárna poruchová metóda pre degenerované hladiny220
6.5Variačná metóda222
6.6Príklady a problémy227
7Poruchová metóda pre rozptylové stavy. rozptyl častíc na statickom silovom poli  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v PDF229
7.1Úvod229
7.2Fyzikálna formulácia rozptylového problému229
7.3Diracova delta-funkcia233
7.4Integrovanie v komplexnej rovine242
7.5Greenova funkcia operátora ∇2 + q2244
7.6Bornovo priblíženie pre rozptyl častice na potenciáli250
7.7Rutherfordova formula252
7.8Formfaktor255
7.9Príklady a problémy257
8Častica v elektromagnetickom poli  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf259
8.1Úvod259
8.2Bezspinová častica v elektromagnetickom poli259
8.3Častica so spinom 1/2 v magnetickom poli. Pauliho rovnica263
8.4Kanonický formalizmus pre pohyb klasickej častice v elektromagnetickom poli 265
8.5Kanonické kvantovanie269
8.6Bezspinová častica v elektromagnetickom poli. Kvantovomechanický opis pri kanonickom kvantovaní271
8.7Kalibračná invariantnosť273
8.8Príklady a problémy275
9Nestacionárna poruchová metóda  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf277
9.1Úvod277
9.2Formalizmus nestacionárnej poruchovej metódy277
9.3Prechody pod vplyvom periodickej poruchy279
9.4Stimulovaná emisia a absorpcia285
9.5Vzťah neurčitosti pre energiu a čas291
9.6Bornovo priblíženie pre rozptyl častice na potenciáli294
9.7Príklady a problémy296
10Matematický formalizmus kvantovej mechaniky  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf297
10.1Úvod297
10.2Hilbertov priestor298
10.3Matematický formalizmus kvantovej mechaniky306
10.4Teória reprezentácií312
10.5Prípad spojitého spektra317
10.6x-reprezentácia a p-reprezentácia322
10.7Harmonický oscilátor v energetickej reprezentácii327
10.8Opis časového vývoja333
10.9Matica hustoty338
10.10Zhrnutie343
10.11Príklady a problémy345
11Moment hybnosti. Rotácie  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf348
11.1Úvod348
11.2Súvis momentu hybnosti s rotáciami348
11.3Moment hybnosti - všeobecný prípad353
11.4Skladanie momentov hybnosti. Clebschove-Gordanove koeficienty361
11.5Tenzorové operátory. Wignerova-Eckartova veta368
11.6Zhrnutie372
11.7Príklady a problémy373
12Atóm vodíka v statickom elektrickom a magnetickom poli. Jemná štruktúra spektrálnych čiar  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf375
12.1Úvod375
12.2Kvalitatívna diskusia Starkovho javu376
12.3Starkov jav380
12.4Kvalitatívna diskusia spinovo-orbitálnej väzby383
12.5Spinovo-orbitálna väzba a relativistické korekcie385
12.6Jemná štruktúra spektrálnych čiar387
12.7Zeemanov jav390
12.8Príklady a problémy393
13Symetrie a zákony zachovania  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf395
13.1Transformácie a symetrie395
13.2Grupy transformácií a ich reprezentácie399
13.3Lieove grupy406
13.4Translácie v čase a v priestore. Zachovanie energie a hybnosti408
13.5Priestorová a časová inverzia410
13.6Zhrnutie420
13.7Príklady a problémy421
14Elektromagnetické pole ako sústava oscilátorov  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf423
14.1Úvod423
14.2Pozdĺžne kmity tyče. Klasický opis424
14.3Kmity tyče ako sústava oscilátorov427
14.4Elektromagnetické pole ako sústava oscilátorov435
14.5Planckov zákon pre žiarenie čierneho telesa440
14.6Planckov zákon a Einsteinove vzťahy pre absorpciu a emisiu žiarenia442
14.7Kvalitatívna diskusia vzťahu pre spontánnu emisiu445
14.8Príklady a problémy447
15Sústavy identických častíc  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf449
15.1Úvod449
15.2Vlnová funkcia sústavy identických častíc450
15.3Symetrické a antisymetrické vlnové funkcie452
15.4Vlnová funkcia dvoch elektrónov. Klasifikácia hladín v atóme He. Výmenná interakcia455
15.5Opis n-časticových stavov pomocou obsadzovacích čísel. Kreačné a anihilačné operátory460
15.6Sekundárne kvantovanie472
15.7Príklady a problémy478
16Zrážky častíc  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf480
16.1Úvod480
16.2Rozklad amplitúdy rozptylu do parciálnych vín484
16.3Rozptyl identických častíc491
16.4Rozptyl elektrónu na atóme493
16.5Opis rozptylu pomocou propagátora496
16.6Zhrnutie506
16.7Príklady a problémy507
17Gnozeologické otázky kvantovej mechaniky  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf509
17.1Úvod509
17.2Bohrove názory. Kodanská interpretácia510
17.3Paradox Einsteina, Podolského a Rosena515
17.4Skryté parametre. Bellove nerovnosti526
17.5Paradox Schrödingerovej mačky531
17.6Problém merania532
Dodatky. Literatúra. Register  Stiahnutie v DOC Stiahnutie v pdf
Dodatok A Niektoré špeciálne funkcie matematickej fyziky537
Dodatok B Fyzikálne konštanty544
Literatúra545
Register546