Témata rešeršních prací pro školní rok 2003 - 2004

Předběžný seznam ke dni 1. března 2004.

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata rešeršních prací (RP), výzkumných úkolů () a ročníkových prací (RoP) pro studenty magisterského a bakalářského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 12. března 2004 sekretářce KFE paní K. Rychecké.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
           
1. RP Laserová jaderná fyzika Prof. L. Drška    
2. RoP, RP, VÚ Čítání fotonů v experimentech s úplnou synchronizací Ing. J. Blažej    
3. RoP, RP, VÚ Simulátor laserového výškoměru pro projekt ESA Mercury Ing. J. Blažej    
4. RoP, RP, VÚ Řídící elektronika laserového výškoměru pro projekt ESA Mercury Prof. I. Procházka   J. Krupička
5. RoP, RP, VÚ Normál času a frekvence řízený signálem GPS Prof. I. Procházka   P. Mužíček
6. BP, RP, VÚ Určení velikosti numerického šumu při zpracování dat družicového dálkoměru Prof. I. Procházka   Hruška
7. RoP, RP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Prof. I. Procházka    
8. RoP, BP, RP Generátor subnanosekundových pulsů Prof. I. Procházka    
9. RoP, RP, VÚ Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod teorie chaosu Prof. I. Procházka    
10. RoP, RP, VÚ Elektronický převodník časový interval - číslo Prof. I. Procházka    
11. RoP, RP, VÚ Uživatelské rozhraní pro měřící ústřednu Prof. I. Procházka    
12. RP Optimalizace vlnoplochy laserového svazku pdf_icn.gif Mgr. P. Straka Dr., Prof. V. Kubeček FzÚ AV ČR  
13. RP Fotonické krystaly a jejich modelování Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   A. Haiduk, IF
14. RP Nelineární organické záznamové materiály Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala, Ing. P. Hříbek, Dr. V. Cimrová    
15. RP Návrh a realizace syntetických difraktivních struktur Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
16. RP Rigorózní modelování difrakčních mřížek a struktur Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
17. RP Neparaxiálni syntetické difraktivní elementy Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
18. RP Nanočástice a nanoklastry - moderní nanostruktury pro aplikace ve fotonice Prof. P. Fiala, Dr. A. Fojtík, Ing. I. Richter   K. Štyndlová, FE
19. RP Nefourierovské optické analogové procesory Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala, Ing. R. Baše    
20. RP Manipulace optickou pinzetou Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter, Ing. M. Škereň   M. Mikuláštík, FE
21. RP Záznamové materiály na bázi fotopolymerů pro difraktivní optiku Ing. M. Květoň, Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter   J. Mihalík, KJCH
22. RP Difraktivní optika a holografie pro rentgenovské záření Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala, Doc. L. Pína    
23. RP Kvantové jámy, dráty a tečky - moderní nanostruktury pro aplikace ve fotonice Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   B. Mottlová, FE
24. RP Zobrazovací a aplanatické systémy na bázi optických difraktivních prvků Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter, Ing. M. Škereň    
25. RP Proudový zdroj pro lasery impulsní výbojkové a diodové Doc. P. Hiršl, Doc. M. Čech    
26. RP Automatizace měření laserových výstupních veličin Doc. P. Hiršl, Ing. M. Němec    
27. RP, VÚ, DP Nové látky, nanoskopické fotofyzikální procesy a nové optické laserové spektroskopie pro funkční supramolekuly a nanostruktury pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
28. RP, VÚ, DP Výpočty spekter a struktur vybraných molekulárních látek pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
29. VÚ, DP Spektroskopické studium fotofyziky nových látek pro molekulární elektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler, Mgr. M. Michl    
30. RP Nelineární charakter optického prostředí: nelineární fyzikální jevy a jejich aplikace pdf_icn.gif Ing. P. Hříbek    
31. RP Nelineární jevy v optických vlnovodech pdf_icn.gif Ing. P. Hříbek    
32. RP Periodické optické struktury v nelineární optice a laserové fyzice Ing. P. Hříbek    
33. RP Optické solitony Ing. P. Hříbek    
34. RP Prostorové solitony; vedení a řízení optického signálu optickým signálem Ing. P. Hříbek    
35. RP Er$^{3+}$ a Er$^{3+}$/Yb$^{3+}$ vlnovodné laserové generátory a zesilovače pro optické komunikace Ing. P. Hříbek    
36. RP Polovodičové laserové diody a jejich aplikace (diody, řádky, matice; rozdělení dle způsobu vyzařování) Ing. P. Hříbek    
37. RP Nové směry v moderní laserové technice Ing. P. Hříbek    
38. RP Modifikace vlastností optického prostředí laserovým zářením a jevy s tím spojené Ing. P. Hříbek    
39. RoP, RP Studium morfologie organických vrstev optickými a fyzikálními metodami pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
40. RoP, RP Studium organických vrstev laserovou metodou MALDI pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
41. RoP, RP Laserová depozice tenkých vrstev biomateriálů pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
42. RoP, RP Studium tenkých vrstev biomateriálů laserovou metodu MAPLE-DW pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. M. Vrbová FzÚ AV ČR  
43. RP Interakce IČ laserového záření s tkání Prof. H. Jelínková   obsazeno
44. RP Lasery v ORL Prof. H. Jelínková   obsazeno
45. RP Tm:YAG/YAP laser Prof. H. Jelínková   obsazeno
46. RP Mikročipové lasery Prof. H. Jelínková   obsazeno
47. RP Aplikace porézních materiálů v oblasti inerciální laserové fúze Doc. M. Kálal   M. Martínková
48. RP Optické vlnovodné struktury v polymerech, vytvořené ozařováním ionty Prof. J. Král    
49. RP Radiačně podmíněný transport příměsí v isolantech ozařovaných ionty Prof. J. Král    
50. RP, VÚ, DP Atomová fyzika v plazmatu materiálu o nízkém atomovém čísle Doc. J. Limpouch   P. Dobroucká
51. RP, VÚ, DP Simulace interakce krátkých laserových pulsů s terči Doc. J. Limpouch   J. Pšikal
52. RP, VÚ, DP Stanovení dynamických a radiačních vlastností silně ionizovaného plazmatu pdf_icn.gif Ing. P. Vrba, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
53. RP, VÚ, DP Modelování VUV a SXR vyzařování příměsí tokamaku TCV a CASTOR Ing. V. Piffl, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
54. RP Numerické simulace magnetohydrodynamiky Doc. R. Liska    
55. RP Vizualizace numerických simulací Doc. R. Liska    
56. RP Modifikované rovnice diferenčních schémat pro řešení parciálních diferenciálních rovnic Doc. R. Liska    
57. RP Možnosti standardu WiFi 802.11g Ing. J. Pavel   T. Ryčl
58.   Mikrokontrolerem řízená GSM brána Ing. J. Pavel    
59.   Dálkové ovládání přístrojů pomocí telefonní linky Ing. J. Pavel    
60. RoP, VÚ EUV spektrometrie a zobrazování kapilárního výboje Doc. L. Pína    
61. RoP Studie zobrazovacích multifóliových optických systémů pro rtg. astronomii Doc. L. Pína    
62. RP, VÚ, DP Atomární simulace fyzikálních vlastností pevných látek metodou molekulární dynamiky pdf_icn.gif Dr. A. Machová, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
63. RP, VÚ, DP Simulace šíření akustických vln v pevných látkách pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
64. RP, VÚ, DP Metody nelineární akustiky pro vyšetřování fyzikálních vlastností nových materiálů pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
65. RP, VÚ, DP Zpracování obrazu pro vyhodnocení deformace vzorku z optických záznamů CCD kamery při zkouškách materiálu pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  

Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.