Témata rešeršních prací pro školní rok 2001 - 2002

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata rešeršních prací (RP) pro studenty magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 4. března 2002 sekretářce KFE paní K. Rychecké.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

Do 25. 2. 2002 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
           
1. RP Techniky efektivní částicové simulace srážkového plazmatu Prof. L. Drška   P. Šimůnek
2. RP Genetické algoritmy a evoluční počítání ve fyzice Prof. L. Drška   P. Adámek
3. RP Integrované výpočetní systémy na Webu Prof. L. Drška, Doc. R. Liska   O. Holek
4. RP Modelování difraktivních a vlnovodných struktur Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   P. Krejča
5. RP Modelování dynamiky galvanických procesů Ing. M. Šiňor, Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter    
6. RP Počítačová syntéza optických difraktivních struktur, počítačem generované hologramy Ing. I. Richter, Ing. M. Škereň, Doc. P. Fiala   F. Drsek
7. RP Optické difraktivní struktury na bázi fotorezistových materiálů Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter    
8. RP Fraktály a jejich aplikace v difraktivní optice Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   Jandík
9. RP Výpočty spekter a rovnovážných struktur vybraných supramolekul Doc. V. Fidler    
10. RP Nové látky a fotofyzikální procesy pro molekulární elektroniku Doc. V. Fidler    
11. RP Nové směry a techniky v oblasti vybraných optických molekulárních spektroskopií Doc. V. Fidler, Ing. P. Špulák   J. Mezenský
12. RP Vláknové a vlnovodové lasery pro optické komunikace v oblasti 1.5$\mu$m Doc. V. Kubeček    
13. RP Měření doby trvání femtosekundových optických impulsů Dr. P. Straka, Doc. V. Kubeček FzÚ AV ČR M. Divoký
14. RP Roztažení femtosekundových pulsů Ti:safírového laseru do pikosekundové oblasti Dr. P. Straka, Doc. V. Kubeček FzÚ AV ČR  
15. RP Optimalizace metody rekonstrukce fázové vlnoplochy z reálných interferogramů zatížených systematickou chybou Doc. M. Kálal    
16. RP Optické vlnovodné struktury vytvořené iontovou implantací Prof. J. Král    
17. RP Radiačně zesílená difuze příměsí v optických materiálech Prof. J. Král    
18. RP Modelování VUV a SXR vyzařování příměsí tokamaku TCV a CASTOR Ing. V. Piffl, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
19. RP Vliv transportu a ionizační rovnováhy příměsí na kvalitu výbojů v tokamacích Ing. V. Piffl, Doc. L. Pína ÚFP AV ČR  
20. RP Optimalizace výkonových zdrojů měkkého rentgenového záření pro ablaci materiálů Ing. L. Juha, Doc. L. Pína FzÚ AV ČR  
21. RP Počítačové modelování rentgenové ablace pevných látek Ing. L. Juha, Doc. J. Limpouch FzÚ AV ČR  
22. RP Modelování ohřevu plazmatu vysokofrekvenčním polem Dr. J. Preinhaelter, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
23. RP Stanovení dynamických a radiačních vlastností silně ionizovaného plazmatu Ing. P. Vrba, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
24. RP Rentgenová optika pro družicovou astrofyziku Doc. L. Pína   M. Valenta
25. RP Sběr a zpracování experimentálních dat, řízení experimentu počítačem Ing. V. Linhart, Ing. M. Šiňor KF Z. Vykydal
26. RP Metoda Monte Carlo ve fyzice vysokých energií Ing. M. Šiňor   J. Jerie
27. RP Simulace šíření akustických vln v pevných látkách Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR T. Kapin
28. RP Výukové fyzikální modely v prostředí Internetu Ing. M. Šiňor, Prof. L. Drška   M. Kettnerová
29. RP Aplikace submilimetrové protonové sondy Ing. J. Voltr    
30. RP Dynamika kapilárního elektrického výboje pro buzení rentgenových laserů Prof. M. Vrbová   S. Palínek
31. RP Koherentní interakce tříhladinového systému se dvěma rezonančními elektromagnetickými vlnami - zastavení světla Prof. M. Vrbová   V. Šumová


Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.