Témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2004 - 2005

Předběžný seznam ke dni 4. 10. 2004.

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), rešeršních prací (RP), výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 29. října 2004 (RoP, BP, VÚ, DP) a do 11. března 2005 (RP) sekretářce KFE paní I. Ornové.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

Do 22. 10. 2004 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

Témata pdf_icn.gif vypsaná Ústavem biomedicínského inženýrství ČVUT.
U těchto témat se předpokládá předchozí souhlas vedoucího KFE.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
1. RP Růst polovodičových monokrystalů Ing. J. Blažej    
2. RP Simulátor laserového výškoměru pro projekt ESA Mercury Ing. J. Blažej    
3. RP Čítání fotonů v experimentech s úplnou synchronizací Ing. J. Blažej    
4. RP Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod "teorie chaosu" Ing. Větrovec, Prof. I. Procházka, Ing. J. Blažej    
5. RP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. Větrovec, Prof. I. Procházka, Ing. J. Blažej    
6. BP SVG prezentace genealogických dat Ing. J. Blažej   R. Horáček
7. BP Systém pro tvorbu distribuce LiveCD Ing. J. Blažej   T. Matějíček
8. DP Vícekanálová webová služba zobrazující pohyb v čase a vzájemné polohy objektů na mapě pomocí GPS Ing. J. Blažej   J. Prchal
9. DP Technologické srovnání platforem J2EE a .NET při vývoji internetových aplikací Ing. J. Blažej   T. Přibyl
10. DP Extrémní programování Ing. J. Blažej   K. Černohorský
11. DP Analýza a návrh řešení části provozně technického informačního systému Ing. J. Blažej   D. Brousil
12. RP Laserem buzená fluorescence znečišťujících látek Prof. I. Procházka   D. Koňařík
13. Detektor znečištění vodní hladiny Prof. I. Procházka   D. Koňařík
14. RoP, RP, VÚ Řídící elektronika laserového výškoměru pro projekt ESA Mercury Prof. I. Procházka   J. Krupička
15. RoP, RP, VÚ Normál času a frekvence řízený signálem GPS Prof. I. Procházka   P. Mužíček
16. BP, RP, VÚ Určení velikosti numerického šumu při zpracování dat družicového dálkoměru Prof. I. Procházka   Hruška
17. RoP, BP, RP Generátor subnanosekundových pulsů Prof. I. Procházka    
18. RoP, RP, VÚ Elektronický převodník časový interval - číslo Prof. I. Procházka    
19. RoP, RP, VÚ Uživatelské rozhraní pro měřící ústřednu Prof. I. Procházka    
20. Síť autonomních čidel pro spektrometrické monitorování ionizujícího záření Ing. J. Jakůbek, Ing. J. Blažej ÚEJF M. Platkevič
21. BP Klient pro synchronizaci se serverem Merak Ing. J. Blažej   Z. Erneker
22. BP Realizace lokální sítě a naprogramování redakčního systému pro správu webové prezentace pro potřeby obce Plavy Ing. J. Blažej   P. Mužíček
23. BP Řídící program demonstrátoru laserového výškoměru Prof. I. Procházka   M. Svoboda
24. BP Systém individuální správy obsahu uživatelem a jeho aplikace ve webové prezentaci Ing. J. Blažej   F. Stuna
25. RoP Řešení e-komerce potravinářské firmy Ing. J. Blažej   J. Kratochvíla
26. RoP Systém pro měření časových a prostorových závislostí UV a viditelného záření pro tokamak CASTOR Mgr. V. Weinzettl, Ing. J. Blažej ÚFP J. Ryszawy
27. RoP Elektronický obchod s flash rozhraním Ing. J. Blažej   A. Pánek
28. RoP Technologie eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) Ing. J. Blažej   J. Hanzlík
29. RoP Rozšíření x-y CO2 laserového popisovacího zařízení o x-y skenovací hlavu Ing. A. Jančárek   O. Škop
30. RP Počítačová astrofyzika a fyzika vysokých hustot energie Prof. L. Drška   V. Jedek
31. Jaderné procesy iniciované petawattovými lasery Prof. L. Drška    
32. DP Isochorický ohřev a subatomární procesy v terči ozařovaném pikosekundovými částicovými pulzy Prof. L. Drška   R. Hrutkai
33. RoP, BP Programy pro testování znalostí Prof. L. Drška    
34. RP Rigorózní modelování difrakčních mřížek a difraktivních struktur Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
35. RP Fotonické krystaly a jejich modelování Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
36. RP Vlnovodné struktury a jejich modelování Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
37. RP Návrh a realizace syntetických difraktivních struktur Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter    
38. RP Difraktivní optika a holografie pro rentgenovské záření Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter    
39. RP Modelování dynamických fotorefraktivních difraktivních struktur Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
40. RP Nefourierovské optické analogové procesory Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
41. RP, VÚ Syntetické difraktivní struktury pro ochranu dokumentů Ing. M. Škereň, Prof. P. Fiala    
42. RP Využití prostorových světelných modulátorů na bázi kapalných krystalů v dynamické syntetické holografii Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter    
43. RP Využití optických difraktivních struktur pro moderní senzory Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
44. RP Studium difrakce světla na speciálních strukturách o rozměrech menších než vlnová délka Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala    
45. RoP Stanovení charakteristik prostorových světelných modulátorů na bázi kapalných krystalů pro aplikace v difraktivní optice Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter    
46. Zobrazovací systémy na bázi optických difraktivních prvků Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter   J. Hopp
47. Modelování fotonických struktur na bázi fotonických krystalů Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   A. Haiduk
48. Modelování mikro a nanostruktur pro fotonické aplikace Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   B. Mottlová
49. Studium vybraných nanočástic a nanoklastrů Dr. A. Fojtík, Prof. P. Fiala   K. Štyndlová
50. Manipulace optickou pinzetou Prof. P. Fiala, Ing. I. Richter   M. Mikuláštík
51. Záznamové materiály na bázi fotopolymerů pro difraktivní optiku Prof. P. Fiala, Ing. M. Květoň   J. Mihalík
52. DP Syntetické difraktivní elementy pro tvarování svazku Ing. M. Škereň, Ing. I. Richter   O. Komenda
53. DP Optické difraktivní struktury na bázi fraktálů Ing. I. Richter, Prof. P. Fiala   A. Jandík
54. RP, VÚ, DP Nové molekulární látky a nanoskopické fotofyzikální procesy pro funkční supramolekuly a nanoelektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
55. RoP, RP, VÚ, DP Nové optické laserové spektroskopie a techniky pro studium fotofyziky molekul a struktur pro nanoelektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler   T. Staněk
56. RP, VÚ, DP Výpočty spekter a struktur vybraných molekulárních látek pdf_icn.gif Mgr. M. Michl    
57. VÚ, DP Spektroskopické studium fotofyziky funkčních látek pro molekulární elektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler, Mgr. M. Michl    
58. RoP Subnanosekundový Nd:YAG laser s proměnnou délkou impulsu Prof. V. Kubeček, Prof. H. Jelínková   P. Zátorský
59. RP, VÚ Stanovení vodíku v povrchu a tenké folii pevné látky metodou odražených jader a dopředným rozptylem lehkých iontů Prof. J. Král    
60. RoP Diskusní fórum pdf_icn.gif Ing. J. Pavel   V. Beran
61. RoP Elektronický systém odstředivky pdf_icn.gif Ing. J. Pavel   M. Kostadinov
62. RoP WWW stránky pro restauraci pdf_icn.gif Ing. J. Pavel   J. Vitásek
63. BP Simulátor mikrokontroler PIC pdf_icn.gif Ing. J. Pavel   P. Myška
64. BP Dálkové řízení elektronického systém pomocí telefonní linky pdf_icn.gif Ing. J. Pavel   J. Szolár
65. Zesilovač pro WiFipdf_icn.gif Ing. J. Pavel   T. Ryčl
66. RP, VÚ, DP SW pro vyhodnocování dat z CCD detektoru rtg. záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
67. RP, VÚ Studium GaAs detektoru rtg. záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
68. RP, VÚ Zobrazování pinčujícího plazmatu v XUV oblasti záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
69. RP, VÚ Studium scintilátorů v oblasti XUV záření pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
70. RP, VÚ, DP Vliv drsnosti rozhraní na zobrazovací vlastnosti rentgenových difrakčních elementů pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
71. RP, VÚ, DP Reflexní optika pro vysoké energie, multivrstvy pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
72. RP, VÚ, DP Račí oko z ohnutých krystalů pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
73. RP, VÚ, DP Rentgenové vlnovody v netradičních konfiguracích pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
74. RP, VÚ, DP Rentgenová diagnostika pinčujícího plazmatu pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
75. RP, VÚ, DP Rentgenová optika typu "račí oko" pro astrofyziku  pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
76. RP, VÚ, DP Návrh a sestavení experimentálního rtg. mikrotomografu pdf_icn.gif Doc. L. Pína    
77. RP, VÚ, DP Simulace šíření akustických vln v pevných látkách pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
78. RP, VÚ, DP Metody nelineární akustiky pro vyšetřování fyzikálních vlastností nových materiálů pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
79. RP, VÚ, DP Zpracování obrazu pro vyhodnocení deformace vzorku z optických záznamů CCD kamery při zkouškách materiálu pdf_icn.gif Dr. M. Landa, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
80. RP, VÚ, DP Analýzy korálů a jiných zkamenělin protonovou sondou Ing. J. Voltr    
81. RP, VÚ, DP Kontrola a řízení iontového svazku Ing. J. Voltr    
82. RoP, RP Lasery bez zrcadel (analýza a model) Prof. M. Vrbová   M. Hanuš
83. RoP, RP Spektrální vlastnosti záření z plazmatu pinčujícího výboje (fyzikální model a experiment) Prof. M. Vrbová    
84. RoP, RP Optické vlastnosti biologických vzorků v oblasti vlnových délek 10-50 nm (rešerše, přehled experimentů) Prof. M. Vrbová    


Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.