Témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2001 - 2002

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prácí (RoP), bakalářských prácí (BP), rešeršních prací (RP), výzkumných úkolů (VÚ) a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 12. října 2001 (RoP, BP, VÚ, DP) a do 2. března 2002 (RP) sekretářce KFE paní K. Rychecké.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

Do 8. 10. 2001 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
           
1. VÚ, DP Paralelní kódy pro částicovou simulaci Prof. L. Drška    
2. VÚ, DP Tranzientní rentgenový laser s kapilárním terčem, předběžná studie Prof. L. Drška    
3. VÚ, DP Analýza možností laboratorní jaderné astrofyziky Prof. L. Drška    
4. RP Modelování difraktivních a vlnovodných struktur Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala    
5. RP Modelování dynamiky galvanických procesů Ing. M. Šiňor, Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter    
6. Modelování fotonických krystalů a struktur Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   Novák
7. Difraktivní zobrazovací elementy a systémy Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter   Hopp
8. DP Analýza vysokofrekvenčních difraktivních struktur Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   J. Kašpar
9. DP Vlnovodné difraktivní struktury Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   V. Němeček
10. DP Holografické paměti Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter   M. Trnavský
11. RP Počítačová syntéza optických difraktivních struktur, počítačem generované hologramy Ing. I. Richter, Ing. M. Škereň, Doc. P. Fiala    
12. DP Rekonvoluce kinetických fluorescenčních dat na bázi genetického algoritmu Doc. V. Fidler   A. Honsa
13. VÚ, DP Spektroskopické studium fotofyziky nových látek pro molekulární elektroniku Doc. V. Fidler, Doc. V. Kubeček   M. Dvořák
14. RP, VÚ, DP Výpočty spekter a rovnovážných struktur vybraných supramolekul Doc. V. Fidler    
15. VÚ, DP Implementace a optimalizace Nd:YLF excitačního laseru ve spektrofluorometru EI FS/FL900 Doc. V. Fidler, Doc. V. Kubeček    
16. RP, VÚ, DP Nové látky a fotofyzikální procesy pro molekulární elektroniku Doc. V. Fidler    
17. RP Vláknové a vlnovodové lasery pro optické komunikace v oblasti 1.5$\mu$m Doc. V. Kubeček    
18. Nd:YAG laser pro restaurátorství Doc. V. Kubeček   A. Zavadilová
19. Diodově buzený pikosekundový laser pro senzory rotace Doc. V. Kubeček   K. Zvoníček
20. Diodově buzený pikosekundový laser pro spektroskopii Doc. V. Kubeček, Doc. V. Fidler   D. Pánek
21. RoP, BP, VÚ Informační technologie Vademecum Certificate Level Prof. K. Hamal    
22. RoP, BP, VÚ Informační technologie Vademecum Bc Level Prof. K. Hamal    
23. RoP, BP, VÚ Informační technologie Vademecum Magister Level Prof. K. Hamal    
24. RP Vlnovodné laserové generátory a zesilovače Ing. P. Hříbek    
25. RP Nelineární jevy v optických vlnovodech Ing. P. Hříbek    
26. RP Nelineární optické jevy a jejich využití v optice a laserové technice Ing. P. Hříbek    
27. RP Polovodičové laserové diody a jejich aplikace Ing. P. Hříbek    
28. RP Pevnolátkové lasery a zesilovače čerpané laserovými diodami Ing. P. Hříbek    
29. Laserové bělení dentální tkáně Prof. H. Jelínková   P. Koranda
30. RP, VÚ Optimalizace metody rekonstrukce fázové vlnoplochy z reálných interferogramů zatížených systematickou chybou Doc. M. Kálal    
31. DP Prvková analýza vzorků dřevokazných hub metodou PIXE RNDr. J. Proška, Ing. J. Voltr   O. Hanzálek
32. Radiačně vyvolaná segregace a zesílená difuze v optických materiálech Prof. J. Král, Ing. A. Poláčková    
33. PIXE analýzy vzorků s proměnným složením pomocí submilimetrové protonové sondy Ing. J. Voltr, RNDr. J. Proška    
34. Měření složení tenkých povrchových vrstev rozptylem iontů Ing. A. Poláčková, Prof. J. Král    
35. RP Modelování VUV a SXR vyzařování příměsí tokamaku TCV a CASTOR Ing. V. Piffl, Doc. J. Limpouch ÚFP AV ČR  
36. RP Vliv transportu a ionizační rovnováhy příměsí na kvalitu výbojů v tokamacích Ing. V. Piffl, Doc. L. Pína ÚFP AV ČR  
37. RP Optimalizace výkonových zdrojů měkkého rentgenového záření pro ablaci materiálů Ing. L. Juha, Doc. L. Pína FzÚ AV ČR  
38. RP Počítačové modelování rentgenové ablace pevných látek Ing. L. Juha, Doc. J. Limpouch FzÚ AV ČR  
39. RP Rentgenová optika pro družicovou astrofyziku Doc. L. Pína    
40. Model GLAD pro šíření pikosekundového optického pulsu v atmosféře Doc. I. Procházka    
41. RoP, BP, VÚ Vláknový optický senzor rozložení teploty Doc. I. Procházka    
42. RoP, BP, VÚ Detektor jednotlivých fotonů pro laserový transpoder na Marsu Doc. I. Procházka    
43. RoP, BP, VÚ Optimalizace detektoru jednotlivých fotonů pro spektroskopii Doc. I. Procházka    
44. RoP, BP, VÚ Návrh jednoduchého D-A převodníku pro řízení pohonu malých motorů pro přístroje pro měření ozubených kol Doc. I. Procházka, K. Větrovec   Moravec
45. RoP, BP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze kontaktu prostorových ploch Doc. I. Procházka, K. Větrovec    
46. RoP, BP, VÚ Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod ``teorie chaosu'' Doc. I. Procházka, K. Větrovec    
47. RoP, BP, VÚ Korekce souřadného systému při 3D skenování obecných ploch Doc. I. Procházka, K. Větrovec    
48.   Sběr a zpracování experimentálních dat, řízení experimentu počítačem Ing. M. Šiňor, Ing. V. Linhart    
49. RP Dynamika kapilárního elektrického výboje pro buzení rentgenových laserů Prof. M. Vrbová    
50. RP Koherentní interakce tříhladinového systému se dvěma rezonančními elektromagnetickými vlnami - zastavení světla Prof. M. Vrbová    

Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.