Témata rešeršních prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2002 - 2003

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), rešeršních prací (RP), výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 11. října 2002 (RoP, BP, VÚ, DP) a do 7. března 2003 (RP) sekretářce KFE paní K. Rychecké.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

Seznam je k dispozici na domovké stránce katedry fyzikální elektroniky (http://kfe.fjfi.cvut.cz), úplná adresa je http://kfe.fjfi.cvut.cz/k412/cz/vyuka/temata_reserse/.

Do 4. 10. 2002 je změna tohoto seznamu témat vyhrazena.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
           
1. DP Sběr dat a zpracování obrazu v prostředí Windows CE Ing. J. Blažej   M. Němec
2. DP Management IT projektů a týmů Ing. J. Blažej   Michal Kindl
3. BP Počítadlo přístupů Ing. J. Blažej   T. Matějíček
4. RP Distribuovaný decibelometr Ing. J. Blažej   J. Mulačová
5. Řízení experimentu v prostředí LabView Ing. J. Blažej    
6. RP, VÚ Distribuované vláknové sensory Ing. J. Blažej    
7. RP, VÚ Čítání fotonů v experimentech s úplnou synchronizací Ing. J. Blažej    
8. RP Rozhraní pro visualizaci konkrétní relační databáze Ing. J. Blažej    
9. Aplikace genetických algoritmů v počítačové fyzice Prof. L. Drška    
10. Fyzlety a webMathematica: použití ve fyzice světla a látky Prof. L. Drška    
11. DP Holografické paměti Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter   M. Trnavský
12. DP Modelování fotonických krystalů Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   M. Novák
13. Zobrazovací systémy na bázi optických difraktivních prvků Doc. P. Fiala, Ing. I. Richter   J. Hopp
14. Užití fraktálů v difraktivní optice Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   A. Jandík
15. Rigorózní modelování fotonických struktur Ing. I. Richter, Doc. P. Fiala   P. Krejča
16. DP Excitační laserové systémy pro nelineární optické spektroskopie s  ps-fs časovým rozlišením Doc. V. Fidler   D. Pánek
17. DP Spektroskopické studium fotofyziky vybraných funkčních molekul Doc. V. Fidler   M. Dvořák
18. VÚ, DP Spektroskopické studium fotofyziky nových látek pro molekulární elektroniku pdf_icn.gif Doc. V. Fidler, Mgr. M. Michl    
19. RP, VÚ, DP Výpočty spekter a struktur vybraných molekulárních látek pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
20. RP, VÚ, DP Nové látky, nanoskopické fotofyzikální procesy a nové optické laserové spektroskopie pro funkční supramolekuly a nanostruktury pdf_icn.gif Doc. V. Fidler    
21. BP Vademekum studia - Informační Technologie Prof. K. Hamal   D. Šimon
22. DP Dynamika fragmentace žlučových a močových kamenů v procesu laserové litotrypsie Ing. P. Hříbek   T. Lauerman
23. DP Studium vlastností fotorefraktivních oscilátorů Ing. P. Hříbek   L. Seidl ??
24. BP Automatizace autokorelátoru pro měření pikosekundových impulsů Doc. V. Kubeček   J. Redl
25. DP Diodově buzené lasery v oblasti 1.5 um Doc. V. Kubeček   A. Zavadilová ??
26. RoP Infračervené CTE a Er:YAG lasery v oftalmologii Prof. H. Jelínková   J. Huynh
27. DP Laserová technika v ekologii Prof. H. Jelínková   P. Koranda
28. RoP, RP, VÚ Hybridní laserové depoziční systémy pdf_icn.gif Dr. M. Jelínek, Prof. H. Jelínková FzÚ AV ČR  
29. Radiačně podmíněná difuze v izolantech při iontovém bombardování Prof. J. Král    
30. Iontový svazek pro mikroobrábění tenkých vrstev Prof. J. Král    
31. Příprava optických vlnovodů iontovou implantací Prof. J. Král    
32. DP Studium interakce ultrakrátkých laserových pulsů s terči pomocí 1D PIC kódu Doc. J. Limpouch   V. Bína
33. DP Modelování transportu rychlých elektronů v pevných terčích ozářených laserem Doc. J. Limpouch   O. Klimo
34. DP Studium dynamiky excitačních stavů v plazmatu kapilárního výboje Doc. J. Limpouch   J. Vorreth
35. DP Lagrangeovské simulace interakce laserového záření s terčíkem ve 2D Doc. R. Liska, Doc. J. Limpouch   P. Havlík
36. RoP Systém pro ověřování znalostí Ing. J. Pavel    
37. BP Inteligentní dotykový terminál Ing. J. Pavel   T. Souček
38. DP Komunikace CCD senzoru s USB rozhraním Ing. J. Pavel   R. Reofil
39. DP Automatická analýza dat z inkrementálního čidla Ing. J. Pavel   L. Seidl ??
40. DP Polovodičový detektor laserového transponderu pro měření kosmických vzdáleností Doc. I. Procházka   L. Král
41. BP Kalibrace měřiče intervalů laserového dálkoměru s pikosekundovou přesností Doc. I. Procházka   L. Kožíšek
42. RoP, BP Optický reflektometr s milimetrovým rozlišením Doc. I. Procházka   D. Koňařík
43. RoP, VÚ Grafický editor pro zpracování dat laserového družicového dálkoměru Doc. I. Procházka    
44. RoP, BP, VÚ Určení velikosti numerického šumu při zpracování dat družicového dálkoměru Doc. I. Procházka    
45. RoP, RP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Doc. I. Procházka   R. Němec
46. Analýza měření evolventního ozubení Doc. I. Procházka   M. Wünsch
47. BP Řízení krokových motorů Doc. I. Procházka   J. Moravec
48. BP Optimalizace polovodičového detektoru jednotlivých fotonů Doc. I. Procházka   F. Bína
49. RP, VÚ Grafický editor pro zpracování dat laserového družicového dálkoměru Doc. I. Procházka    
50. BP, RP, VÚ Určení velikosti numerického šumu při zpracování dat družicového dálkoměru Doc. I. Procházka    
51. BP, RP, VÚ Sběr a zpracování experimentálních dat, řízení experimentu počítačem Ing. V. Linhart, Ing. M. Šiňor    
52. RP, VÚ, DP Atomární simulace fyzikálních vlastností pevných látek metodou molekulární dynamiky pdf_icn.gif Dr. A. Machová, Ing. M. Šiňor ÚT AV ČR  
53. RP, VÚ, DP Aplikace submilimetrové protonové sondy v archeologii, medicíně, geologii, ekologii... Ing. J. Voltr    
54. RP, VÚ, DP Kontrola a řízení iontového svazku Ing. J. Voltr    
55. RoP, BP Elektronika vakuoměru Ing. J. Voltr    
56. RoP, BP Ovládání kvadrupólového analyzátoru Ing. J. Voltr    

Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.