Témata ročníkových a bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2008 - 2009

Předběžný seznam ke dni 2. 6. 2008.

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), rešeršních prací (RP) výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 31. října 2008 sekretářce KFE paní I. Ornové.

U všech témat je nutný souhlas vedoucího KFE.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.

Po dohodě se zadavatelem je také případně možné si vybrat téma, u kterého je již uveden řešitel.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
1. RoP Yb lasery čerpané diodou prof. H. Jelínková    
2. RoP Raman ve viditelné oblasti prof. H. Jelínková    
3. RoP, BP Yterbiové a erbiové vláknové lasery prof. V. Kubeček    
4. RoP, BP Návrh diodově buzeného pikosekundového yterbiového laseru prof. V. Kubeček    
5. RoP, BP Porovnání účinnosti krystalů Nd:GdVO4 a Nd:YVO4 v kruhovém, diodově buzeném... prof. V. Kubeček    
6. RoP, BP Stranově impulzně buzený laser v režimu generace nanosekundových impulzů prof. V. Kubeček    
7. RoP Charakterizace výstupních parametrů femtosekundového laseru PULSAR prof. V. Kubeček    
8. BP Polarizační vlastnosti fokusovaného světla prof. P. Fiala    
9. BP Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. D. Najdek    
10. BP Difraktivní optika pro rtg. záření prof. P. Fiala, doc.L. Pína    
11. BP Teorie a aplikace Mieho rozptylu doc. I. Richter    
12. BP Studium a optimalizace difraktivních prvků relizovaných pomocí laserové litografie Dr. M. Škereň    
13. BP Studium degradace mikroreliéfu difraktivních struktur při replikaci Dr. M. Škereň    
14. BP Počítačová syntéza difraktivních struktur Dr. M. Škereň    
15. BP Modelování difrakce na difrakčních mřížkách Dr. M. Škereň    
16. BP Aplikace holografické optické pinzety v biologii Dr. M. Škereň    
17. BP Plazmonika a plazmonové struktury doc. I. Richter    
18. BP Pomalé a rychlé světlo ve fotonických strukturách doc. I. Richter    
19. BP Fotonické krystaly a jejich modelování doc. I. Richter, doc. M. Šiňor    
20. BP Fotorefrektivní polymery Ing. M. Bodnár, doc. I. Richter    
21. BP Možnosti aplikací kvantových stavů světla doc. I. Richter    
22. BP Základy fyziky kvantových nanostruktur doc. I. Richter    
23. BP Opálové fotonické struktury RNDr. J. Proška, doc. I. Richter    
24. BP, RP Příprava, charakterizace, modelování struktur s kvantovými tečkami vhodnými pro detektory a lasery doc. E. Hulicius, doc. I. Richter FzÚ AV ČR  
25. BP, RP Příprava, charakterizace, modelování struktur na bázi GaSb vhodných pro negativní luminiscenci doc. E. Hulicius, prof. P. Fiala FzÚ AV ČR  
26. BP, RP Studium optických a elektro-transportních jevů dopovavaných oxidů RNDr. J. Bulíř, prof. P. Fiala FzÚ AV ČR  
27. RoP Vysokonapěťový zdroj s piezoelektrickým měničem Ing. J. Pavel    
28. RoP Infračervený naváděcí senzor Ing. J. Pavel   M. Kiš
29. RoP 3D snímač polohy a zrychlení      
30. RoP Optický CMOS senzor Ing. J. Pavel    
31. RoP Virtuální laboratoř iontových svazků a její internetová prezentace Dr. J. Voltr    
32. RoP Měření profilu iontového svazku kmitavou sondou Dr. J. Voltr    
33. BP Příprava a měření tenkých povrchových vrstev iontovým svazkem prof. J. Král    
34. BP Příprava nanokrystalů v SiO2 iontovou implantací a žíháním prof. J. Král, Dr. A. Fojtík    
35. BP Iontová implantace do izolantů při zvýšené teplotě prof. J. Král    
36. RoP Zpracování dat měřiče intervalů Prof I. Procházka    
37. RoP Logická programovatelná pole Xilinx Prof I. Procházka    
38. RoP Programování v prostředí Asus Eee Prof I. Procházka    
39. RoP Embeded PC s operačním systémem Flash XP Prof I. Procházka    
40. BP Testy časové základny na bázi GPS přijímače TM-4 Prof I. Procházka    
41. RoP Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod "teorie chaosu" Ing. K. Větrovec, Prof I. Procházka, Dr. J. Blažej Geartec.cz  
42. RoP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec, Prof I. Procházka, Dr. J. Blažej Geartec.cz  
43. BP Laserem buzená fluorescence znečišťujících látek Prof I. Procházka    
44. BP Zpracování obrazu - interferogramu z měření rovinnosti optických ploch Prof I. Procházka, Dr. J. Lochman SINCON Turnov  
45. RoP Časová měřící ústředna s rozlišením 100 ps Prof I. Procházka    
46. RoP Zpracování dat z rychlého digitálního osciloskopu Prof I. Procházka    
47. BP Analýza nárůstu laviny nosičů v detektoru jednotlivých fotonů Prof I. Procházka    
48. BP Zdroj laserových impulsů pro testování polovodičových detektorů Prof I. Procházka    
49. BP Fotonová statistika při detekci detektory jednotlivých fotonů Dr. J. Blažej    
50. RoP Nástroje pro distribuci SLAX Dr. J. Blažej    
51. DP Mikročipové lasery prof. H. Jelínková   Bc. J. Novák
52. Generace Ramanova záření prof. H. Jelínková   Bc. J. Kitzel
53. Diodově čerpaný Er laser prof. H. Jelínková   Bc. P. Kubín
54. BP Pockelsovou celou Q-spínaný rubínový laser prof. H. Jelínková   J. Kusý
55. BP Vliv vlnovodového přenosového systému na charakteristiky vedeného laserového záření prof. H. Jelínková   J. Papoušek
56. BP Neodymový laser buzený kontinuální 40 W laserovou diodou prof. V. Kubeček   Krása
57. BP Charakterizace pevnolátkových saturovatelných absorbérů pro generaci pikosekundových impulsů prof. V. Kubeček   Búšová
58. Syntetické difraktivní struktury pro ochranu dokumentů Dr. M. Škereň   M. Possolt
59. Prostorové světelné modulátory na bázi kapalných krystalů v dynamické holografii     M. Nývlt
60. Head-up displeje prof. P. Fiala   M. Ďurák
61. BP Holografické paměti prof. P. Fiala   J. Dědič
62. Metamateriály doc. I. Richter   H. Pažoutová
63. Metalo-dielektrické fotonické krystaly a struktury doc. I. Richter, RNDr. J. Proška   D. Javůrek
64. Interakce elektromagnetické vlny s defektními PhC strukturami doc. I. Richter   L. Kučera
65. BP Přímé a inverzní opálové fotonické krystaly RNDr. J. Proška, doc. I. Richter   Ch. H. Ma
66. Metoda konečných diferencí v časové doméně a její aplikace na modelování fotonických struktur doc. M. Šiňor, doc. I. Richter   Bc. J. Chaloupka
67. DP Řízení experimentu v prostředí Ethernetu Ing. J. Pavel   M. Vacek
68. BP Bezkontaktní identifikace Dr. J. Voltr    
69. BP Konvertor mapových podkladů pro simulátor laserového výškoměru Prof I. Procházka   D. Léwová
70. BP Výkonový střídačový zdroj řízený procesorem doc. Ing. P. Hiršl, CSc.   M. Burian
71. BP Voltaika doc. Ing. P. Hiršl, CSc.   Žáková

Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.