Témata ročníkových a bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací pro školní rok 2007 - 2008

Předběžný seznam ke dni 3. 6. 2007.

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje témata ročníkových prací (RoP), bakalářských prací (BP), rešeršních prací (RP) výzkumných úkolů () a diplomových prací (DP) pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Studenti si vyberou z předložené nabídky téma pro svoji práci a vybrané téma oznámí do 31. října 2007 sekretářce KFE paní I. Ornové.

U všech témat je nutný souhlas vedoucího KFE.

Před oznámením vybraného tématu na sekretariát se předpokládá, že studenti budou téma konzultovat s pracovníkem, který jej vypisuje, a od kterého se lze též dozvědět bližší podrobnosti k nabízenému tématu.

Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.

Po dohodě se zadavatelem je také případně možné si vybrat téma, u kterého je již uveden řešitel.

Studenti také mohou navrhnout téma vlastní, pokud pro něj získají pracovníka KFE, který je bude v rámci tohoto tématu vést.

  TP$^{1}$ Téma Vypisuje Ústav$^{2}$ Student
1. BP, VÚ Fotonová statistika při detekci detektory jednotlivých fotonů Dr. J. Blažej    
2.   Zpracování dat měřiče intervalů (Pokročilý algoritmus konverze z frekvenční do časové domény pro určení časového intervalu s pikosekundovou přesností, ladění algoritmu, tvorba programu v jazyce C.) Prof I. Procházka    
3.   Logická programovatelná pole Xilinx (rešerše, programovací prostředí, vývoj a testy aplikací) Prof I. Procházka    
4.   Laserové měření tlouštek skleněných vrstev (návrh, vývoj a testy optické metody pro měření tlouštek a rovinosti skleněných vrstev laserovým svazkem) Prof I. Procházka    
5. RP, BP Rozbor úchylek jednobokého odvalu aplikací metod "teorie chaosu" Ing. K. Větrovec, Prof I. Procházka, Dr. J. Blažej Geartec.cz  
6. RP, BP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec, Prof I. Procházka, Dr. J. Blažej Geartec.cz  
7. RoP, RP Emulace pro DOS prostředí MS Windows XP se sériovým portem Prof I. Procházka    
8. BP, VÚ, DP Kurz programování pro Windows Mobile Prof I. Procházka    
9. RoP, RP, VÚ Měřící časová ústředna laserového trasponderu pro kosmické projekty Prof I. Procházka    
10. RoP, RP, VÚ Řídící program časové ústředny laserového transponderu Prof I. Procházka    
11. RoP, RP, VÚ Počítačové řízení a sběr dat z experimentu laserem buzené flourescence Prof I. Procházka    
12. RP, BP Laserem buzená fluorescence znečišťujících látek Prof I. Procházka    
13. RoP, RP, VÚ Řízení experimentu v prostředí Windows Mobile Prof I. Procházka    
14. RoP, RP, VÚ Zpracování obrazu pro optické sledování kosmických objektů Prof I. Procházka    
15. VÚ, DP Zpracování obrazu - interferogramu z měření rovinnosti optických ploch Prof I. Procházka, Dr. J. Lochman SINCON Turnov  
16.   Zpracování obrazu pro "Seeing monitor" Prof I. Procházka    
17.   Zpracování obrazu pro "Seeing monitor" v prostředí Windows Mobile Prof I. Procházka    
18.   Časová měřící ústředna s rozlišením 100 ps Prof I. Procházka    
19. RoP Zpracování dat z rychlého digitálního osciloskopu Prof I. Procházka    
20. RoP Analýza nárůstu laviny nosičů v detektoru jednotlivých fotonů Prof I. Procházka    
21. RP, VÚ, DP Jaderná excitace v silných radiačních polích a vysokoparametrovém plazmatu.  Vhodné pro zaměření Informatická fyzika, Fyzikální elektronika, Fyzika a technika termonukleární fúze prof. L. Drška    
22. RP, VÚ, DP Simulační programy pro inerciální fúzi a jadernou astrofyziku.  Vhodné pro zaměření Informatická fyzika, Fyzikální elektronika, Fyzika a technika termonukleární fúze prof. L. Drška, doc. M. Šiňor    
23. RP, VÚ, DP Počítačové testovací programy pro exaktní obory a jejich aplikace.  Vhodné pro zaměření Informatická fyzika, Informační technologie prof. L. Drška, doc. M. Šiňor    
24. BP Difraktivní optika a holografie pro rentgenovské záření prof. P. Fiala    
25. BP Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. D. Najdek, prof. P. Fiala    
26. BP Opalové fotonické krystaly a struktury RNDr. J. Proška, doc. I. Richter    
27. BP Metamateriály doc. I. Richter    
28. BP Plazmonika doc. I. Richter    
29. BP Teorie a aplikace Mieova rozptylu doc. I. Richter    
30. BP Nelinearity ve fotonických strukturách doc. I. Richter, Ing. T. Lauerman    
31. BP, VÚ Metoda konečných diferencí v časové doméně a její aplikace v modelování fotonických struktur doc. M. Šiňor, doc. I. Richter    
32. BP, VÚ Softwarové a numerické nástroje pro modelování fotonických struktur doc. M. Šiňor, doc. I. Richter    
33. BP Syntetické difraktivní struktury pro ochranu dokumentů Dr. M. Škereň    
34. BP Návrh a realizace syntetických difraktivních struktur Dr. M. Škereň    
35. BP Nefourierovské optické analogové procesory Dr. M. Škereň    
36. Head-up displeje prof. P. Fiala, Ing. J. Hopp   M. Ďurák
37. Holografické paměti prof. P. Fiala   J. Dědič
38. Opálové fotonické struktury doc. I. Richter, RNDr. J. Proška   D. Javůrek
39. DP Interakce elektromagnetické vlny s defektními PhC strukturami doc. I. Richter   L. Kučera
40. DP Optické manipulace: teorie, modelování a návrh prof. P. Fiala   M. Mikuláštík
41. DP Prostorové světelné modulátory na bázi kapalných krystalů v dynamické holografii Dr. M. Škereň   M. Nývlt
42. DP Kvantové nanostruktury: teoretická analýza a modelování doc. I. Richter   T. Škereň
43. RoP Regulace vykonu laseru v zavislosti na teplote ohrivaneho vzorku Dr. P. Gavrilov    
44. RoP Generace měkkého rentgenového záření pomocí femtosekundového laseru Dr. A. Jančárek    
45. RoP Zobrazení biologických objektů pomocí měkkého rentgenového záření Dr. A. Jančárek    
46. Laser na vlnové délce 0.94 um prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   J. Novák
47. BP Laserový resonátor s Gaussovským zrcadlem prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   P. Kubín
48. BP Keramické lasery prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   J. Kusý
49. RoP Injekční Nd:YAG laser prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   J. Havlín
50. RoP Dutý vlnovod prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.   Jan Papoušek
51. BP Yterbiový vláknový laser prof. V. Kubeček   T. Sedláček
52. BP Optimalizace diodově buzeného yterbiového laseru prof. V. Kubeček   P. Szotkowski
53. RoP Charakterizace pevnolátkových saturovatelných absorbérů pro generaci pikosekundových impulsů prof. V. Kubeček    
54. RoP Porovnání účinnosti krystalů Nd:GdVO4 a Nd:YVO4 v kruhovém, diodově buzeném laseru prof. V. Kubeček   Š. Slavík
55. Pikosekundový pulzně stranově buzený laser prof. V. Kubeček   P. Zátorský
56. RoP Studium teplotních jevů v kontinuálně buzeném Nd:YVO4 laseru prof. V. Kubeček    
57. RoP Modelování optických rezonátorů prof. V. Kubeček    
58. BP Elektronický hlídač tělesně postižených osob Ing. J. Pavel, Dr. J. Voltr   A. Novozámský
59. FTP a SMTP server implementovany do mikrokontroleru Ing. J. Pavel, Dr. J. Voltr   M. Vacek
60. RoP Infračervený naváděcí senzor Ing. J. Pavel, doc. M. Čech   M. Kiš
61. BP Vysokonapěťový zdroj s piezoelektrickým měničem Ing. J. Pavel, doc. Ing. P. Hiršl, CSc.    
62. BP Měření nanovrstev energetickými ionty prof. J. Král    
63. RoP, VÚ Virtuální laboratoř iontových svazků a její internetová prezentace Dr. J. Voltr    
64. RoP, VÚ Měření profilu svazku kmitavou sondou Dr. J. Voltr    
65. RoP, VÚ Aplikace submilimetrové protonové sondy Dr. J. Voltr    

Poznámky:
1)
Preferovaný typ práce. Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.

2)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě bude vždy k dispozici konzultant z KFE.