Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2017-18

Seznam ke dni 18. 10. 2017.
Čísla stávajících témat se již nezmění. Případná další témata budou přidána na konec seznamu.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry musí být připraveno do konce října 2017.

Proto:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví/napíše zadavateli a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2017).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  1. Pošle do 20. října 2017 zadání pro konkrétní téma sekretářce KFE paní Ivě Ornové.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student

1.

BP, VÚ, DP Diodově buzený Yb:CaF2 laser prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
2. BP, VÚ, DP Optimalizace diodově buzeného Nd:CaF2/SrF2 laseru generujícího sub-pikosekundové pulsy prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
3. BP, VÚ, DP Diodově buzený Tm:CaF2 laser Ing. M. Jelínek, Ph.D., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
4. BP, VÚ, DP Tvarování ns pulsů pro vysokoenergetický laserový systém Bivoj Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
5. BP, VÚ, DP Tvarování svazku vysokoenergetického laserového systému Bivoj Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
6. BP, VÚ, DP Generace 2. a 3. harmonické frekvence ve svazku s energií 5 J a výkonem 50 W. Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
7. BP, VÚ, DP Aplikace adaptivní smyčky k optimalizaci fokusu laserového svazku Ing. J. Pilař (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
8. BP, VÚ, DP Návrh řídícího algoritmu systému adaptivní optiky pro tenkodiskový zesilovač Ing. J. Pilař (FzÚ AV ČR), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
9. BP, VÚ, (DP) Fluidní modelování interakce laserového záření s porézními materiály prof. Ing. R. Liska, CSc., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
10. BP, VÚ Eulerovské modelování laserového plazmatu prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. M. Kuchařík, Ph.D.  
11. BP, VÚ Numerické metody pro lagrangeovskou hydrodynamiku prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. P. Váchal, Ph.D.  
12. BP, (VÚ, DP) Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
13. BP, (VÚ, DP) Vyhlazování okrajů výpočetní sítě v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách Ing. M. Kuchařík, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc.  
14. BP, (VÚ, DP) Hydrodynamické simulace plazmatu produkovaného více laserovými pulzy pro realizaci rentgenového laseru Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR)  
15. BP, VÚ, DP Rentgenová spektroskopická diagnostika laserového plazmatu Ing. O. Renner, DrSc. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
16. BP, VÚ, DP Plazmový zdroj rentgenového záření s ultrakrátkými pulzy Dr. Dong-Du Mai, Dipl. Phys (FzÚ AV ČR), Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
17. BP, VÚ, DP Generace attosekundových impulzů pomocí intenzivního femtosekundového laseru O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
18. BP, VÚ, DP Studium účinnosti čerpání Ti:safírového krystalu pro realizaci libovolně polarizovaného femtosekundového laserového impulzu Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
19. BP, VÚ, DP Vývoj vlastností vlnoplochy Ti:safírového laserového svazku během průchodu zesilovacím řetězcem systému Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
20. BP, VÚ, DP Studium disperzí vyšších řádů vznikajících během generace femtosekundových impulzů Ti:safírového laserového systému Ing. M. Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc.  
21. BP, VÚ, DP Interakce laserového záření s plazmatem v podmínkách inerciální fúze doc. Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Dr. S. Weber  
22. BP, VÚ Vývoj analytického nástroje pro diagnostiku laserem urychlených iontů F. Schillaci, MSc. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
23. BP Vývoj interferometrického systému pro VISAR na ELI Beamlines Kateřina Falk, MSci, DPhil Oxon (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
24. BP Design rentgenového spektrometru pro studium plazmatu na ELI Beamlines Ing. M. Šmíd, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
25. BP, VÚ, DP Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Martin Mašek, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
26. Generace horkých elektronů v laserovém plazmatu Ing. J. Pšikal, Ph.D.,  
27. BP, VÚ, DP Studium fúzního plazmatu pomocí rentgenových laserů Ing. Michaela Kozlová, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc.  
28. BP, VÚ, DP Nové metody generace plazmových rentgenových laserů Ing. Michaela Kozlová, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc.  
29. BP, VÚ, DP Diagnostika sloupcového plazmatu generujícího rentgenové laserové záření Ing. Michaela Kozlová, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc.  
30. RoP, BP Ablace a zpracování kompozitních vláken laserem Ing. P. Gavrilov, CSc.,  
31. BP, VÚ, DP Elektrické a senzorické vlastnosti polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV), doc. Dr. Ing. I. Richter  
32. BP, VÚ, DP Využití elektronových a iontových svazků pro přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV), doc. Dr. Ing. I. Richter  
33. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
34. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
35. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
36. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
37. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
38. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
39. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
40. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
41. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
42. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
43. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
44. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
45. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
46. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
47. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
48. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
49. RP, BP, VÚ, DP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
50. RP, BP, VÚ, DP Měření dvoufotonové laserem indukované fluorescence Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
51. RP, BP Využití multi-excitonové generace pro fotovoltaiku třetí generace Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
52. BP, VÚ Programové řízení a sběr data z časové ústředny pro kosmické projekty Ing. J. Kodet, Ph.D., prof. Ing. I. Procházka, DrSc.  
53. BP, VÚ Programové vybavení pro řízení experimentu v kosmickém výzkumu prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D.  
54. BP, VÚ Nový řídící elektronický obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Pavel  
55. BP, VÚ Detektor jednotlivých fotonů pro přenos přesného času do kosmu prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D.  
56. BP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření externista, Ing. J. Blažej, Ph.D.  
57. BP Výstupní charakteristiky oku-bezpečného laserového systému Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
58.  VÚ, BP Kompaktní systém pro čerpání mikročipových laserů s krystalem Nd:YAG Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. Richard Švejkar  
59. VÚ, BP Optické materiály s nízkou energií fononů dopované ionty vzácných zemin Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. Robert Král, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
60.  VÚ, DP Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
61.  VÚ, DP Mikroskopie povrchových plasmonů a její biologické aplikace prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
62.  VÚ, DP Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný ůkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

U obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP.

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student
1. BP Charakterizace čerpovaných objemových Braggovských mřížek používaných ve vysokovýkonných laserech Ing. O. Novák, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. M. Jelínek, Ph.D. Denisa Štěpánková
2. Superkontinuum jako zdroj signálu parametrického vlnově konverzního systému Ing. O. Novák, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. M. Jelínek, Ph.D. Bc. Lukáš Roškot
3. Optimalizace čerpání pro mikročipový laser Yb:YAG/Cr:YAG a jeho aplikace Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. Richard Švejkar Bc. Jan Eisenschreiber
4. DP Laditelné lasery Tm:GGAG a Tm,Ho:GGAG Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Bc. Jan Kratochvíl
5. Modelování bezsrážkového plazmatu částicovým kódem Dr. Mgr. Petr Hellinger, doc. Ing. M. Šiňor, Dr. Bc. Michal Tichák