Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2015-16

Seznam ke dni 29. 9. 2015.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry (kteří uvažují o konkrétním zápisu předmětu studentské práce do indexu) musí být připraveno do konce listopadu 2015.

Postup:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví zadavatele a v případě dohody si téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2015).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře) na sekretariát:

  1. Nahlásí konkrétní téma.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student

1.

BP, VÚ, RP Diodově čerpaný Tm:GGAG laser Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
2. VÚ, RP Krystalický vláknový laser Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
3. BP, VÚ, RP Vliv teploty na generaci mikročipového Q-spínaného ytterbiového laseru Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
4. BP Saturovatelné absorbéry pro laserové záření v oblasti spektra 1,0-1,5 um Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
5. BP PIC simulace ionizace optickým polem v laserovém plazmatu prof. Ing. J. Limpouch, CSc., doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.  
6. BP Měření parametrů femtosekundového laseru prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. P. Hříbek, CSc.  
7. BP, VÚ Šíření femtosekundových laserových impulsů optickým prostředím prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. P. Hříbek, CSc.  
8. BP, VÚ Simulace interakce laseru s terčíky prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. M. Kuchařík, Ph.D.  
9. BP, VÚ Eulerovské modelování laserového plazmatu prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. M. Kuchařík, Ph.D.  
10. BP Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
11. BP Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Ing. P. Váchal, Ph.D.  
12. BP Aplikace okrajových podmínek v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách Ing. M. Kuchařík, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc.  
13. BP Testování a verifikace hydrodynamického kódu PALE Ing. P. Váchal, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc.  
14. BP Eulerovská a lagrangeovská hydrodynamika pomocí pythonovského balíku pyFR Ing. P. Váchal, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. J. Urban, Ph.D. (ÚFP AV ČR)  
15. BP, VÚ Zdroje krátkovlnného záření vytvářené intenzivním laserem Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
16. RP, BP Studium vlivu časové asymetrie profilu diagnostického impulsu na přesnost rekonstrukce fázového posuvu z klasických i komplexních interferogramů doc. Ing. M. Kálal, CSc.,  
17. BP, VÚ Simulace obvodů kapilárního XUV zdroj Ing. A. Jančárek, CSc., Ing. M. Nevrkla, Ph.D.  
18. BP, VÚ XUV mikroskop na bázi kapilárního zdroje Ing. A. Jančárek, CSc., MSc. Fahad Nawaz  
19. BP Vývoj transmisního XUV spektrometru Ing. M. Nevrkla, Ph.D., Ragava Reddy Lokasani, MSc.  
20. BP Vývoj předionizačního obvodu kapilárního výboje Ing. M. Nevrkla, Ph.D.,  
21. BP Měření elektronové hustoty plazmatu Ing. M. Nevrkla, Ph.D.,  
22. BP (VÚ) Syntetická holografie v reálném čase pro 3D vizualizaci Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Nývlt  
23. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
24. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
25. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
26. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
27. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
28. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
29. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
30. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
31. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
32. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
33. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
34. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
35. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
36. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
37. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
38. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
39. BP, VÚ Příprava mikro- a nanostrukturovaných terčů pro experimenty s ultrakrátkými intenzivními laserovými pulzy RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.  
40. BP, VÚ Metalodielektrické nanostruktury pro fotoniku a plazmoniku RNDr. J. Proška, doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. L. Štolcová  
41. BP, VÚ Povrchově modifikované nanočástice pro senzoriku a diagnostiku v biomedicíně RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, Ph.D., Ing. L. Štolcová, Dr. Z. Hodný (ÚMG AV ČR), doc. M. Procházka (MFF UK)  
42. BP, VÚ Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. F. Novotný, Ph.D., doc. M. Procházka (MFF UK)  
43. BP, VÚ Příprava koloidních roztoků nanočástic ušlechtilých kovů: značky pro biomedicinské aplikace Ing. F. Novotný, Ph.D., RNDr. J. Proška  
44. BP, VÚ Příprava samonosných monovrstev z plazmonických nanočástic Ing. F. Novotný, Ph.D., RNDr. J. Proška  
45. BP, VÚ Modelování optických vlastností koloidních roztoků plazmonických nanočástic Ing. F. Novotný, Ph.D., RNDr. J. Proška, doc. Ing. M. Šiňor, Dr.  
46. Příprava substrátů pro spektroskopii založenou na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS) Ing. L. Štolcová, RNDr. J. Proška, doc. M. Procházka (MFF UK), Ing. F. Novotný, Ph.D.  
47. Příprava kovových nanomateriálů pro aplikace v senzorice Ing. L. Štolcová, RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, Ph.D.  
48. VÚ, DP Příprava SERS-aktivních substrátů s vysokou tepelnou odolností Ing. L. Štolcová, RNDr. J. Proška, doc. M. Procházka (MFF UK)  
49. Návrh a příprava SERS-aktivních substrátů pro biomedicínské aplikace Ing. L. Štolcová, RNDr. J. Proška, doc. M. Procházka (MFF UK)  
50. BP Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. M. Michl, Ph.D., Dr. Peter Kapusta, RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.  
51. BP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
52. BP Látky s dlouhou dobou dohasínání luminiscence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
53. BP Přenos excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
54. BP Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
55. BP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
56. BP Měření dvoufotonové laserem indukované fluorescence Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
57. BP Měření první hyperpolarizovatelnosti molekul detekcí hyper-Rayleighova rozptylu Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
58. BP Využití multi-excitonové generace pro fotovoltaiku třetí generace Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
59. RP, BP, VÚ, DP Řízení časové ústředny pro kosmické projekty Ing. J. Kodet, Ph.D., prof. Ing. I. Procházka, DrSc.  
60. RP, BP Nástroje pro distribuci SLAX Ing. J. Blažej, Ph.D., T. Matějíček  
61. BP, RP, VÚ Programové vybavení pro řízení experimentu v kosmickém výzkumu prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D.  
62. BP, RP, VÚ Síťový protokol PTP - Precision Time Protocol Ing. J. Pavel,  

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný ůkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

U obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP (u specializovaných bakalářů).

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student
1. Diodově čerpaný Dy:PGS laser prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. M. Němec, Ph.D. Bianka Csanaková
2. Er:YAG laser generující záření v oku bezpečné oblasti Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Kryštof Hlinomaz
3. BP PIC simulace vedení laserového svazku v kanálu kapilárního výboje prof. Ing. J. Limpouch, CSc., doc. Ing. O. Klimo, Ph.D. Bc. Jakub Kireš
4. BP Vliv nelineárních jevů a materiálové disperze na šíření ultrakrátkých laserových pulsů. Jonathan Tyler Green, PhD. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc. Alexandr Špaček
5. DP Urychlování iontových svazků 10 PW laserem Ing. J. Pšikal, Ph.D., Dr. D. Margarone (FzÚ AV ČR) Bc. Martin Matys
6. Numerické aspekty particle-in-cell simulací Ing. J. Pšikal, Ph.D., Bc. Viktor Kocur
7. Femtosekundové zdroje energetického záření vytvářené laserem Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. V. Horný (ÚFP AV ČR), Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR) Bc. Tomáš Kerepecký
8. BP Termodynamicky konzistentní interpolace tabelovaných stavových rovnic pro hydrodynamické výpočty Ing. P. Váchal, Ph.D., Ing. Milan Holec Michal Zeman
9. BP Generace attosekundových pulzů pomocí intenzivního femtosekundového laseru Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. L. Pína, DrSc., Victoria Nefedova, MSc. Ondřej Finke
10. DP Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter, Bc. Jakub Lelek
11. DP Řízení růstu a vlastností diamantových krystalků v křemíkových mikrostrukturách Diamantové nanokry doc. RNDr. B. Rezek, PhD., RNDr. J. Proška Bc. Jan Fajt
12. RP, BP (VÚ) Elektronický řídící obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Vojtěch Bílek, Jiří Holan
13. RP, BP (VÚ) Laserový dálkoměr pro výzkum planet nebo asteroidů prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Goran Djurović, Mark Murtazin
14. BP (VÚ) Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec (Geartec), prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D. Borek Najman
15. BP Ing. J. Pavel, Pavel Camfrla