Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2014-15

Seznam ke dni 2. 10. 2014.
Od začátku nového šk. r. 2014/15 jsou případná nová témata přídána na konec seznamu.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Postup:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví zadavatele a v případě dohody si téma ujasní, upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2014).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře) na sekretariát:

  1. Nahlásí konkrétní téma (nejpozději 28. října 2014).
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student

1.

BP Fe:ZnSe saturovatelný absorbér prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Němec, Ph.D.  
2. BP Nd:YAG laser generující záření na třech vlnových délkách Ing. M. Němec, Ph.D., Ing. M. Fibrich, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
3. BP Vliv teploty na výstupní charakteristiky Pr:YAlO3 laseru Ing. M. Fibrich, Ph.D., Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
4. BP, VÚ, RP Model monolitického mikročipového Q-spínaného laseru Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
5. RP, BP, VÚ Ring laser gyro prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek  
6. RP, BP, VÚ Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 Ing. M. Jelínek, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
7. RP, BP, VÚ Automatizace měření spekter pomocí monochormátoru ORIEL 77250 doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. David Vyhlídal, Ing. J. Šulc, Ph.D.  
8. RP, BP, VÚ Řídící elektronika pro řízení DC servomotorů doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. David Vyhlídal  
9. BP (VÚ, DP) Studium vlyvu ozáření neutrony na provozní vlastnosti vysokoteplotních supravodičů Ing. I. Ďuran, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. M. Čech, CSc.  
10. BP (VÚ, DP) Vývoj a testy kovových Hallových senzorů pro měření magnetických polí na fúzních reaktorech Ing. I. Ďuran, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. M. Čech, CSc.  
11. BP (VÚ, DP) Simulace okrajového plazmatu tokamaku JET a srovnání výsledků s experimentem Ing. I. Ďuran, Ph.D. (ÚFP AV ČR), doc. Ing. M. Čech, CSc.  
12. BP (VÚ, DP) Možnosti produkce a detekce mionů na systému ELI Beamlines prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.  
13. BP (VÚ, DP) Laserová produkce nuklidů pro PET aplikace prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.  
14. BP, VÚ Zesilování laserového impulsu v plazmatu pomocí stimulovaného rozptylu Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Dr S. Weber (FzÚ AV ČR)  
15. Zapálení inerciální fúze rázovou vlnou Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
16. BP (VÚ) Interakce ultraintenzivních laserových svazků s pevnými terči Ing. J. Pšikal, Ph.D., M. Matys
17. BP Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
18. BP Eulerovská a lagrangeovská hydrodynamika pomocí pythonovského balíku pyFR Ing. P. Váchal, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc., Ing. J. Urban, Ph.D. (ÚFP AV ČR)  
19. BP (VÚ) Laserové texturování povrchu materiálů Ing. P. Gavrilov, CSc.,  

20.

BP (VÚ) Syntetická holografie v reálném čase pro 3D vizualizaci Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Nývlt  
21. BP (VÚ, DP) Koherentní difraktivní zobrazování v EUV části spektra Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), Ing. M. Škereň, Ph.D.  
22. BP (VÚ, DP) Difraktivní systémy pro bílé světlo prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Škereň, Ph.D.  
23. BP (VÚ, DP) Rentgenovské difraktivní struktury prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. Ing. L. Pína, DrSc.  
24. BP (VÚ) Iterativní optimalizace optických prvků na grafických kartách Ing. M. Nývlt, Ing. M. Škereň, Ph.D.  
25. BP (VÚ) Algoritmy pro fázovou rekonstrukci v tomografii Ing. M. Nývlt, Ing. M. Škereň, Ph.D.  
26. BP (VÚ) Optimalizace prostorových fázových modulátorů pro použití v holografii Ing. M. Nývlt, Ing. M. Škereň, Ph.D.  
27. BP (VÚ) Tvorba povrchových nanostruktur pomocí iontového odprašování Ing. T. Škereň, Ph.D., prof. Ing. J. Král, CSc.  
28. BP (VÚ) Tvorba grafenu pomoci iontové implantace Ing. T. Škereň, Ph.D., prof. Ing. J. Král, CSc.  
29. BP (VÚ) Tvorba nanočástic pomocí iontové implantace Ing. T. Škereň, Ph.D., prof. Ing. J. Král, CSc.  
30. BP (VÚ) Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D.  
31. BP (VÚ) Vytváření difraktivních struktur pomocí holografické manipulace s nanočásticemi ve fotopolymerizujících záznamových systémech Ing. M. Květoň, Ph.D., Ing. P. Vojtíšek  
32. BP (VÚ) Měření vlastností objemových fázových difraktivních struktur vytvořených v optických záznamových materiálech Ing. M. Květoň, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D.  
33. BP (VÚ) Fotorezistové reliéfní záznamové materiály Ing. M. Květoň, Ph.D., Ing. J. Svoboda, Ph.D.  
34. BP (VÚ) Integrální fotografie a lentikulární systémy Ing. J. Svoboda, Ph.D.,  
35. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
36. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
37. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
38. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
39. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
40. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
41. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
42. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
43. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
44. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
45. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
46. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
47. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
48. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
49. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
50. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
51. BP, VÚ Příprava mikro- a nanostrukturovaných terčů pro experimenty s ultrakrátkými intenzivními laserovými pulzy RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. O. Klimo, Ph.D.  
52. BP, VÚ Metalodielektrické nanostruktury pro fotoniku a plazmoniku RNDr. J. Proška, doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. L. Štolcová  
53. BP, VÚ Povrchově modifikované nanočástice pro senzoriku a diagnostiku v biomedicíně RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, Ing. L. Štolcová, Dr. Z. Hodný (ÚMG AV ČR), doc. M. Procházka (MFF UK)  
54. BP, VÚ Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. F. Novotný, doc. M. Procházka (MFF UK)  
55. BP, VÚ Příprava koloidních roztoků nanočástic ušlechtilých kovů: značky pro biomedicinské aplikace Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška  
56. BP, VÚ Příprava samonosných monovrstev z plazmonických nanočástic Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška  
57. BP, VÚ Modelování optických vlastností koloidních roztoků plazmonických nanočástic Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška, doc. Ing. M. Šiňor, Dr.  
58. Příprava substrátů pro spektroskopii založenou na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS) Ing. L. Štolcová, RNDr. J. Proška, doc. M. Procházka (MFF UK), Ing. F. Novotný  
59. Příprava kovových nanomateriálů pro aplikace v senzorice Ing. L. Štolcová, RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný  
60. BP (VÚ) Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
61. BP (VÚ) Látky s dlouhou dobou dohasínání fluorescence RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
62. BP (VÚ) Přenos excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
63. BP (VÚ) Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D.,  
64. BP (VÚ) Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D.,  

65.

RP, BP (VÚ) Řízení časové ústředny pro kosmické projekty Ing. J. Kodet, Ph.D., prof. Ing. I. Procházka, DrSc.  
66. RP, BP (VÚ) Elektronický řídící obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
67. RP, BP (VÚ) Laserový dálkoměr pro výzkum planet nebo asteroidů prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
68. BP (VÚ) Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec (Geartec), prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D.  
69. RP, BP Nástroje pro distribuci SLAX Ing. J. Blažej, Ph.D., T. Matějíček  
70. BP Testy časové základny na bázi GPS přijímače TM-4 prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,  
71. Hybridní laserové depoziční systémy prof. Ing. M. Jelínek, DrSc., Ing. T. Kocourek, PhD, Ing. J. Remsa  

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný ůkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student
1. DP Diodově čerpaný Er:YAG oku-bezpečný laser Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. L. Indra
2. DP Kryogenně chlazené diodově čerpané lasery s ionty Er3+ Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. R. Švejkar
3. DP Fe:ZnSe laser prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. M. Němec, Ph.D. T. Koutný
4. DP Termická čočka v aktivním prostředí pevnolátkového laseru při nízkých teplotách Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. K. Veselský
5. DP ELI? , J. Měsíček
6. DP Koherentně čerpaný Dysprosium - PbGa2S4 laser prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Němec, Ph.D. Z. Řežábková
7. Spektroskopické charakteristiky aktivních materiálů generujících záření ve viditelné oblasti prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, Ph.D. L. Těsnohlídková
8. Diodově čerpaný Cr:ZnSe laser Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. A. Říha
9. Spektroskopické a laserové charakteristiky Yb:LuAG krystalů s různou koncentrací iontů Yb3+ Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. M. Stehlík
10. BP Diodově buzený laser na Er:Yb skle prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek M. Suchánek
11. BP Charakterizace přenosových vlastností Braggovských vláken Ing. M. Jelínek, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Frank R. Garai
12. Lasery v blízké a střední infračervené oblasti Ing. M. Jelínek, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. J. Černohorská

13.

BP Hydrodynamické simulace ablace a expanze plazmatu při pulzní laserové depozici (PLD) Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Ing. M. Novotný (FzÚ AV ČR) J. Nikl
14. Metody pro multimateriálovou rekonstrukci v cylindrických souřadnicích Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Bc. K. Deriánová
15. PhD. Metody pro Lagrangeovsko-Eulerovské simulace Ing. M. Kuchařík, Ph.D., prof. Ing. R. Liska, CSc. Ing. M. Klíma
16. BP Numerické aspekty particle-in-cell simulací Ing. J. Pšikal, Ph.D., V. Kocur
17. BP Femtosekundové zdroje energetického záření vytvářené laserem Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. V. Horný (ÚFP AV ČR), Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR) T. Kerepecký

18.

DP Srážkově čerpané plazmatické rentgenové lasery Ing. J. Nejdl, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc. Bc. M. Albrecht
19. Experimental characterization of a Faraday cup for absolute dose measurements with laser-driven ion beams Dr. V. Scuderi, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. J. Limpouch, CSc. F. Grepl

20.

DP Barevná holografie Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D. Bc. Z. Chlebounová
21. DP Návrh a realizace fotonických mikro a nanostruktur Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D. Bc. Jan Paták
22. DP Návrh a realizace fotonických mikro a nanostruktur Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. J. Svoboda, Ph.D. Bc. Igor Nahálka
23. DP Polarizační a plazmonické prvky pro aplikaci v ochraně dokumentů Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Possolt Bc. Y. Fetisova
24. Panchromatické záznamové materiály pro holografii Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D. K. Holanová
25. DP Šum holografických záznamových materiálů prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Škereň, Ph.D. Bc. J. Zdráhal
26. Syntetická Lippmannova barevná fotografie prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Škereň, Ph.D. J. Pirunčík
27. Syntetická obrazová holografie Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D. J. Sládek
28. DP Mechanická replikace optických mikro a nano struktur Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D. Bc. J. Konečný
29. Realizace mikro a nanostruktur pro optiku pomocí galvanoplastiky Ing. M. Květoň, Ph.D., Ing. J. Svoboda, Ph.D. Bc. P. Krtička
30. Realizace 3D mikrostruktur pomocí fokusovaného laserového svazku ve fotorezistech Ing. M. Květoň, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D. Bc. M. Zelenay

31.

Absorpční spektrofotometr Ing. M. Divoký, Ph.D. (FzÚ AV ČR), prof. Ing. I. Procházka, DrSc. A. Pranovič