Nová témata studentských prací ve školním roce 2012-13

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni. Studenti, kteří v zadaném tématu pokračují, si z daného souboru nevybírají.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry (kteří uvažují o konkrétním zápisu předmětu studentské práce do indexu) musí být hotovo do konce října 2012.

Postup:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví zadavatele a v případě dohody si téma ujasní, upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2012).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře) na sekretariát:

  1. Nahlásí konkrétní téma.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i)
1. VÚ, BP, RoP Pr:Ce:YAP laser Ing. M. Fibrich, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.
2. RoP, BP Er:sklo laser Ing. M. Němec, Ph.D., Ing. M. Fibrich, Ph.D.
3. VÚ, BP Pevnolátková laserová prostředí čerpané diodou generující na vlnové délce 1,7 um prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Fibrich, Ph.D.
4. RoP, BP, VÚ Generace vlnové délky 1,4 um v materiálu dopovaném ionty neodymu Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.
5. RoP, VÚ, BP Diodově čerpané lasery ve viditelné oblasti s ionty přechodových kovů Ing. M. Fibrich, Ph.D., Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.
6. BP, VÚ Ytterbiový diodově čerpaný laser Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.
7. RoP, BP, VÚ Diodově buzený laser na Er:Yb skle prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek
8. RoP, BP, VÚ Lasery s kulovými mikrorezonátory prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. M. Jelínek
9. RoP, BP, VÚ Impulsní zdroj pro polovodičovou laserovou diodu doc. Ing. M. Čech, CSc., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.
10. RoP, BP, VÚ Programové vybavení pro ovládání laserového družicového radaru na bázi technologie HTML a Java doc. Ing. M. Čech, CSc., Ing. David Vyhlídal
11. RoP, BP, VÚ Řídící elektronika pro řízení DC servomotorů cech, doc. Ing. P. Hiršl, CSc.
12. Studium vlivu difrakce na spolehlivost rekonstrukce fázového posuvu z interferogramů doc. Ing. M. Kálal, CSc.,
13. Interakce vybraných nanostruktur s intenzivním laserovým zářením doc. Ing. M. Kálal, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr., prof. K. A. Janulewicz (GIST - Korejská republika)
14. BP,VÚ Metody pro multi-materiálovou rekonstrukci Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,
15. BP, VÚ Šíření femtosekudových laserových svazků v plynu a možné aplikace Ing. J. Pšikal, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.
16. BP, VÚ Generátor voronoiovské sítě pro Lagrangeovsko-Eulerovskou hydrodynamiku Ing. P. Váchal, Ph.D.,
17. BP, VÚ Stavová rovnice plazmatu doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Ing. R. Liska, CSc.
18. BP, VÚ Modelování laserového plazmatu na Eulerovských výpočetních sítích doc. Ing. R. Liska, CSc.,
19. Real-time diagnostics and targetry for laser-driven ion beams in repetition rate regime Dr. Daniele Margarone, PhD., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.
20. BP, VÚ, DP Generace attosekundových pulsů pomocí intenzivního femtosekundového laseru Ing. P. Gavrilov, CSc., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.
21. BP, VÚ, DP Rentgenové lasery a jiné zdroje krátkovlnného záření generovaného v horkém plazmatu vytvořeném laserem Ing. M. Kozlová, PhD. (FzÚ), prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. J. Nejdl (FzÚ)
22. BP, VÚ Kolektor XUV záření doc. Ing. L. Pína, DrSc.,
23. BP, VÚ Metrologie XUV záření doc. Ing. L. Pína, DrSc.,
24. BP, VÚ Spektrometrie EUV záření doc. Ing. L. Pína, DrSc.,
25. BP, VÚ Křemenné váhy pro měření laserové ablace Ing. A. Jančárek, CSc.,
26. BP, VÚ Zdroj XUV záření Ing. A. Jančárek, CSc.,
27. BP, VÚ Rentgenový zdroj se studenou katodou Ing. A. Jančárek, CSc.,
28. BP, VÚ Mřížky pro rentgenovskou oblast nm vlnových délek prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. Ing. L. Pína, DrSc.
29. BP, VÚ Šum optických diskrétních záznamových materiálů v oblasti nanometrových rozměrů pro holografii prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Škereň, Ph.D.
30. BP Kontaktní kopírování hologramů prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Škereň, Ph.D.
31. BP Realizace mikro a nanostruktur pomocí maticové laserové litografie Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. J. Svoboda, Ph.D.
32. BP, VÚ Vytváření mikro a nanostruktur pomocí AFM mikroskopie Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D.
33. BP, VÚ Syntetická holografie v reálném čase pro 3D vizualizaci Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. J. Svoboda, Ph.D.
34. BP, VÚ Barevná holografie na bázi povrchových plazmonů Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D.
35. BP, VÚ Pokročilé optické prvky pro ochranu dokumentů Ing. M. Škereň, Ph.D., Ing. M. Květoň, Ph.D.
36. BP, VÚ Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D.
37. BP, VÚ Syntetická obrazová holografie Ing. J. Svoboda, Ph.D., Ing. M. Škereň, Ph.D.
38. BP, VÚ Využití dvoufotonové absorpce záznamových materiálů pro realizaci subvlnových struktur Ing. M. Květoň, Ph.D.,
39. BP, VÚ Vytváření difrativních struktur pomocí holografické manipulace s nanočásticemi ve fotopolymerizujících záznamových systémech Ing. M. Květoň, Ph.D.,
40. BP, VÚ Realizace a měření vlastností objemových fázových difraktivních struktur vytvořených v optických záznamových materiálech Ing. M. Květoň, Ph.D.,
41. BP, VÚ Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Ing. Dr. I. Richter,
42. BP, VÚ Základy fyziky a možnosti aplikací metamateriálů doc. Ing. Dr. I. Richter,
43. BP, VÚ Rezonanční efekty v plazmonických nanostrukturách pro senzorické aplikace doc. Ing. Dr. I. Richter,
44. BP, VÚ Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Ing. Dr. I. Richter,
45. BP, VÚ Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. Dr. I. Richter,
46. BP, VÚ Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. Dr. I. Richter,
47. BP, VÚ Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Ing. Dr. I. Richter,
48. BP, VÚ Příprava koloidních roztoků nanočástic ušlechtilých kovů: značky pro biomedicínské aplikace Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška
49. BP, VÚ Příprava samonosných monovrstev z plazmonických nanočástic Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška
50. BP, VÚ Modelování optických vlastností koloidních roztoků plazmonických nanočástic. Ing. F. Novotný, RNDr. J. Proška, doc. Ing. M. Šiňor, Dr.
51. BP, VÚ Studium a optimalizace optotermálních vlastností zlatých nanotyčinek RNDr. J. Proška, prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., doc. Ing. M. Kálal, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr., Ing. F. Novotný(dle zaměření studentské práce)
52. BP, VÚ Příprava mikro- a nanostrukturovaných terčů pro experimenty s ultrakrátkými intenzivními laserovými pulzy RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. O. Klimo, Ph.D.
53. BP, VÚ Metalodielektrické nanostruktury pro fotoniku a plazmoniku RNDr. J. Proška, doc. Ing. Dr. I. Richter, Ing. L. Štolcová
54. BP, VÚ Povrchově modifikované nanočástice pro senzoriku a diagnostiku v biomedicíně RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, Dr. Z.Hodný (ÚMG AVČR)
55. BP, VÚ Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) RNDr. J. Proška, Ing. L. Štolcová, Ing. F. Novotný, doc. M.Procházka (MFF UK)
56. BP Laserové metody ultrazvuku Ing. M. Landa, CSc.,
57. RoP, BP, VÚ Povrchem modifikované optické jevy RNDr. M. Michl, Ph.D.,
58. RoP, BP, VÚ Přenos excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D.,
59. RoP, BP, VÚ Látky s dlouhou dobou dohasínání luminiscence RNDr. M. Michl, Ph.D.,
60. BP, VÚ Excitované stavy molekul s přenosem náboje RNDr. M. Michl, Ph.D.,
61. BP, VÚ Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D.,
62. RoP, BP, VÚ Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D.,
63. BP, VÚ Řízení časové ústředny pro kosmické projekty Ing. J. Kodet,
64. RoP, BP, VÚ Modul čítače jednotlivých fotonů pro laserový přenos času za Země na družici Ing. J. Blažej, Ph.D.,
65. RoP, BP, VÚ Laserový dálkoměr pro výzkum planet nebo asteroidů prof. Ing. I. Procházka, DrSc.,
66. RoP Snímač fyzikálních veličin pomocí procesorové stavebnice Arduino Ing. J. Pavel,
67. BP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. K. Větrovec (Geartec), prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D.
68. RoP Nástroje pro distribuci SLAX Ing. J. Blažej, Ph.D.,
69. BP Nízkotlaký výboj s oscilací elektronů ve statickém sedlovém poli prof. Ing. J. Král, CSc.,
70. RoP, BP, VÚ Povrchové struktury v kovech vytvářené laserem Ing. P. Gavrilov, CSc.,
71. BP, VU, DP Návrh pikosekundového přeladitelného zdroje infračerveného záření v intervalu vlnových délek 2 až 3 mikrometry Ing. Martin Smrž, Ph.D. (FzÚ), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.
72. VU, DP Vývoj nových typů aktivních laserových prostředí s ionty Ytterbia pro tenkodiskové ps lasery Ing. Martin Smrž, Ph.D. (FzÚ), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Dr. Taisuke Miura (FzÚ)
73. BP Stabilita rezonátoru Ing. M. Jelínek, Š. Němcová (FS ČVUT)