Nová témata studentských prací ve školním roce 2011-12

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni. Studenti, kteří v zadaném tématu pokračují, si z daného souboru nevybírají.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry (kteří uvažují o konkrétním zápisu předmětu studentské práce do indexu) musí být hotovo do konce října 2011.

Postup:

Student:

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví zadavatele a v případě dohody si téma ujasní, upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2011).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře) na sekretariát:

  1. Nahlásí konkrétní téma.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (kozultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Možné zaměření Vedoucí práce, kozultant Počet studentů
1. BP, VÚ Měření vlastností záznamových materiálů pro optickou holografii FE, OF Ing. M. Květoň, Ph.D. 1
2. BP, VÚ Realizace mikro- a nano-struktur pomocí elektronové a laserové litografie FE, OF Ing. M. Škereň, Ph.D. 1
3. ROP, BP, VÚ Barevná obrazová holografie FE, OF Ing. M. Škereň, Ph.D. 1
4. BP, VÚ Realizace planárních a 3D mikrostruktur pomocí interferenční laserové litografie FE, OF Ing. M. Škereň, Ph.D. 1
5. BP, VÚ Syntetické Lippmannovy barevné fotografie FE, OF, FN prof. Ing. P. Fiala, CSc. 1
6. BP, VÚ Difraktivní struktury s nulovou nosnou pro vizuální efekty FE, OF, FN prof. Ing. P. Fiala, CSc. 1
7. BP, VÚ Rtg. difraktivní struktury FE, OF, FN prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. Ing. L. Pína, DrSc. 1
8. BP, VÚ Senzory na bázi difraktivních prvků FE, OF prof. Ing. P. Fiala, CSc., Ing. M. Květoň, Ph.D. 1
9. BP, VÚ Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických strukturách FE, OF, FN, LTE doc. Ing. I. Richter, Dr. 1
10. BP, VÚ Základy fyziky a možnosti aplikací metamateriálů FE, OF, FN, LTE doc. Ing. I. Richter, Dr. 1
11. BP, VÚ Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur FE, FN doc. Ing. I. Richter, Dr. 1
12. BP, VÚ Generace rozdílového kmitočtu na periodicky pólovaných krystalech LTE, OF Ing. P. Honzátko (ÚFE AV), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 1
13. BP, VÚ Studium optických jevů nanostrukturovaných kovových vrstev FE, OF, LTE Dr J. Bulíř (FzÚ AV), Ing. M. Květoň, Ph.D. 1
14. BP, VÚ Organické detekční vrstvy s kovovými nanočásticemi pro chemické senzory FE, FN, OF Dr J. Bulíř (FzÚ AV), Ing. M. Květoň, Ph.D. 1
15. RoP, BP, VÚ Povrchem modifikované optické jevy FE, OF, FN, LTE RNDr. M. Michl, Ph.D. 1
16. RoP, BP, VÚ Látky s dlouhou dobou dohasínání luminiscence FE, OF, FN, LTE RNDr. M. Michl, Ph.D. 1
17. RoP, BP, VÚ Excitované stavy molekul s přenosem náboje FE, OF, FN, LTE RNDr. M. Michl, Ph.D. 1
18. RoP, BP, VÚ Nelineární optické vlastnosti molekul FE, OF, FN, LTE RNDr. M. Michl, Ph.D. 1
19. RoP, BP, VÚ Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace FE, OF, FN, LTE RNDr. M. Michl, Ph.D. 1
20. BP, VÚ Přenos excitační energie v organických sloučeninách FE, OF, FN, LTE Ing. M. Dvořák, Ph.D. 2
21. BP, VÚ Anizotropie fluorescence u látek s přenosem excitační energie FE, OF, FN, LTE Ing. M. Dvořák, Ph.D. 2
22. BP, VÚ Měření rotačních korelačních časů pomocí fluorescenční spektroskopie FE, OF, FN, LTE Ing. M. Dvořák, Ph.D. 2
23. BP, VÚ XUV kontaktní mikroskopie v oblasti 300 až 500 eV FE, OF doc. Ing. L. Pína, DrSc. 1
24. RoP, BP, VÚ 2D mapování povrchu pomocí rtg. fluorescence FE, OF, LTE Mgr. L. Švéda, Ph.D. 1
25. BP, VÚ Rtg. ray-tracing s použitím karet Nvidia Tesla/Fermi FE, OF, LTE, IF Mgr. L. Švéda, Ph.D. 1
26. RoP, BP, VÚ Moire interferometrie a reflektometrie FE, OF, LTE Mgr. L. Švéda, Ph.D. 1
27. Optické femtosekundové pulsy s několika optickými cykly, jejich šíření a parametrické zesílení. LTE, OF Ing. P. Hříbek, CSc., Ing. V. Kmetík (FzÚ AV), prof. Ing. P. Fiala, CSc. 1
28. BP, VÚ Analytické řešení Vlasovovy rovnice pro intenzivní elemg. pole s využitím symbolických manipulací s diferenciálními rovnicemi FE, IF, OF doc. Ing. M. Kálal, CSc., Ing. O. Slezák 1
29. BP, VÚ Počítačové zpracování komplexních interferogramů s využitím všech tří stupňů volnosti FE, OF, LTO, FN doc. Ing. M. Kálal, CSc. 1
30. ROP, BP, VÚ Šíření femtosekudových laserových svazků v plynu a možné aplikace IF, FE, OF, LTE Ing. J. Pšikal, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc. 1
31. BP, VÚ Numerické simulace interakcí femtosekundových laserových pulzů s klastry o vysoké hustotě IF, FE, OF, LTE Ing. J. Pšikal, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc. 1
32. BP, VÚ Detekce a charakterizace attosekundových impulzů FE, LTE prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. V. Kmetík (FzÚ AV) 1
33. BP, VÚ Kontrast laserových impulzů femtosekundových systemů, způsoby měření kontrastu a metody pro zvýšení kontrastu FE, LTE prof. Ing. J. Limpouch, CSc., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., Ing. V. Kmetík (FzÚ AV) 1
34. RoP, BP, VÚ Synchronizace módů v pevnolátkových a vláknových laserech pomocí saturovatelných absorbérů s nanočásticemi LASE, FE, LTE, FN prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 1
35. RoP, BP, VÚ Optická parametrická generace v periodicky pólovaných krystalech buzených pikosekundovými impulzy LASE, FE, LTE prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 1
36. RoP, BP, VÚ Lasery s kulovými mikrorezonátory LASE, FE, LTE prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 1
37. RoP, BP Návrh otevřených rezonátorů pomocí programu v prostředí MATLAB LASE, PINF Ing. M. Jelínek 1
38. RoP, BP, VÚ Diodově čerpané pevnolátkové lasery pracující s ionty Yb$^{3+}$ FE, LASE Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 1
39. RoP, BP, VÚ Diodově čerpané pevnolátkové lasery pracující s ionty Er$^{3+}$ FE, LASE Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 1
40. RoP, BP, VÚ Měření rozbíhavosti záření infračervených laserů vedených dutým vlnovodem FE, LASE Ing. M. Němec, prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 1
41. RoP, BP, VÚ Nové typy přenosových systémů záření ze střední oblasti infračerveného spektra FE, LASE Ing. M. Němec, prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 1
42. RoP, BP, VÚ Kaskádně čerpané pevnolátkové lasery s aktivními ionty Pr$^{3+}$ FE, LASE prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Fibrich 1
43. RoP, BP, VÚ Er:YSGG laser FE, LASE prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Němec 1
44. RoP, BP, VÚ Studium mechanizmu ablace polymeru zářením XUV laseru LASE, FE, LTE Ing. A. Jančárek, CSc. 1
45. RoP, BP, VÚ XUV transmisní spektrometr/monochromátor LASE, FE, LTE Ing. A. Jančárek, CSc. 1
46. RoP, BP, VÚ Charakterizace kvantové konverzní účinnosti křemenných optických vláken pro vláknové lasery LASE, FE, LTE Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 1
47. Numerický model ytterbiem dopovaného vlákna IT Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 1
48. RoP, BP, VÚ Povrchové struktury v kovech vytvářené laserem LASE, FE, LTE Ing. P. Gavrilov, CSc. 1
49. RoP, BP, VÚ Charakterizace optických vad multi-slabového laserového řetězce LASE, FE, LTE Ing. T. Mocek, Ph.D. (FZÚ AV), prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 1
50. RoP, BP, VÚ Testování vlastností absorpční vrstvy LASE, FE, LTE Ing. M. Divoký (FZÚ AV), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc. 1
51. Multi-materiálová hydrodynamika tekutin IF Ing. M. Kuchařík, Ph.D. 1
52. BP, VÚ Multi-materiálové vedení tepla IF, FE Ing. M. Kuchařík, Ph.D. 1
53. BP, VÚ Pseudo-hybridní remapování IF, FE Ing. M. Kuchařík, Ph.D. 1
54. RoP, BP, VÚ Metody pro multi-materiálovou rekonstrukci IF, FE Ing. M. Kuchařík, Ph.D. 1
55. BP, VÚ Laserové metody ultrazvuku FE, OF, LASE Ing. M. Landa, CSc. (ÚT AV), prof. Ing. P. Fiala, CSc. 1
56. BP, VÚ Měření elektrických vlastností tenkých vrstev FE, FN Ing. M. Novotný (FZÚ AV), Ing. M. Květoň, Ph.D. 1
57. BP, VÚ Charakterizace plazmatu v depozičních systémech tenkých vrstev FE, FN Ing. M. Novotný (FZÚ AV), Ing. M. Květoň, Ph.D. 1
58. BP, VÚ Příprava a charakterizace porézních polovodičových struktur FE, FN Ing. J. Grym (ÚFE AV), Ing. K. Piksová 2
59. BP, VÚ Mikroskopická měření vlastností nanostrukturních křemíkových tenkých vrstev FE, FN, OF Ing. A. Fejfar (FZÚ AV), doc. Ing. I. Richter, Dr. 1
60. BP, VÚ Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) FE, FN RNDr. J. Proška 2
61. RoP, BP, VÚ Příprava nanomateriálů pro plazmoniku a fotoniku s využitím biomimetických přístupů FE, FN RNDr. J. Proška 2
62. BP Virtuální laboratoř analýz iontovým svazkem FE, IF Ing. J. Voltr, CSc. 2
63. ROP, BP, VÚ Časová měřící ústředna s rozlišením 100 ps PINF, FE, IT, LTE prof. Ing. I. Procházka, DrSc. 2
64. RoP, BP Zpracování dat z rychlého digitálního osciloskopu PINF, LASE prof. Ing. I. Procházka, DrSc. 2
65. RoP, BP, VÚ Zpracování dat měřiče časových intervalů PINF, IT, LTE prof. Ing. I. Procházka, DrSc. 2
66. RoP, BP, VÚ Logická programovatelná pole Xilinx PINF, FE, IT prof. Ing. I. Procházka, DrSc. 2
67. RoP, BP, VÚ Testy časové základny na bázi GPS přijímače TM-4 PINF, FE, IT prof. Ing. I. Procházka, DrSc. 2
68. RoP, BP, VÚ Nástroje pro distribuci SLAX PINF, IF, IT T. Matějíček (SLAX), Ing. J. Blažej, Ph.D. 2
69. RoP, BP, VÚ Modul pro Time Correlated Photon Counting PINF, FE, IT Ing. J. Kodet 2
70. RoP, BP, VÚ Dálkoměr PINF, LASE, FE, IT Ing. J. Kodet 2
71. RoP, BP, VÚ Fázový závěs pro synchronizaci dvou přesných oscilátorů PINF, LASE, FE, IT Ing. J. Kodet 1
72. BP, VÚ Fotonová statistika při detekci detektory jednotlivých fotonů FE, IT, LTE Ing. J. Blažej, Ph.D. 1
73. RoP, BP, VÚ Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření PINF, IT Ing. K. Větrovec (Geartec), prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Ing. J. Blažej, Ph.D. 1
74. BP Návrh školního informačního systému PINF Ing. J. Blažej, Ph.D. 1
75. RoP, BP Řídící obvody pro piezoelektrické motory PINF, LASE Ing. J. Pavel 1
76. RoP, BP Dobíjecí systém akumulátoru pomocí solárních článků PINF, LASE Ing. J. Pavel 1
77. RoP, BP WiFi server PINF, LASE Ing. J. Pavel 1
78. BP, VÚ Modelování radiačního transportu v plazmatu IF, FE doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Ing. R. Liska, CSc. 1
79. BP, VÚ Radiační postprocesor k hydrodynamickým kódům IF, FE doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Ing. R. Liska, CSc. 1
80. BP Tvorba nanočástic implantací iontů do skla FE prof. J. Král, CSc. 1
81. ROP, BP, VÚ Diodově čerpané pevnolátkové lasery pracující s ionty Pr$^{3+}$ FE, LASE, LTE Ing. M. Fibrich, prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. 1
82. DP Optimalizace zařízení pro studium kapilárního výboje v plynu LTE Ing. A. Jančárek, CSc. 1