Nová témata studentských prací ve školním roce 2010-11

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni). Tedy studenti, kteří v zadaném tématu pokračují, si z daného souboru nevybírají.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty katedry (kteří uvažují o konkrétním zápisu předmětu studentské práce do indexu) musí být hotovo do konce října 2010.

Postup práce:

Student:

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře) na sekretariát:

U nových témat je u specializovaného bakalářského studia psáno doporučení zaměření (PINF, LASE); jinak se předpokládá obecné bc. zaměření FE, kdy se až pro mgr. studium doporučí studentovi toto další mgr. zaměření. Nová témata se míní s možností dalšího pokračování (mohou být užita též jako témata pro rešeršní práci v rámci nového zadání jiného, než dosud probíhala bakalářská práce).

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Téma Vypisuje Ústav$^{1}$ Student
1. BP Fotorefraktivní senzory Ing. M. Bodnár, Ph.D.    
2. BP Návrh a výroba dielektrických a kovových struktur Ing. M. Bodnár, Ph.D.    
3. DP, BP Příprava metalodielektrických nanomateriálů pro senzory na principu SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, doc. Ing. I. Richter, Dr.    
4. DP, BP Příprava nanomateriálů pro plazmoniku a fotoniku s využitím biomimetických přístupů RNDr. J. Proška, Ing. F. Novotný, doc. Ing. I. Richter, Dr.    
5. VÚ, BP Příprava kovových, polovodičových a dielektrických opálů a inverzních opálů pro nanofotoniku RNDr. J. Proška, doc. Ing. I. Richter, Dr., Ing. F. Novotný    
6. BP, RoP (FE, LASE) Počítačová generace 3D objektů pro syntetickou holografii Ing. J. Svoboda    
7. BP Vytváření mikro- a nanostruktur pomocí AFM mikroskopie Ing. M. Škereň, Ph.D.   P. Obšil
8. BP (FE) Difraktivní optika pro rentgenovské záření prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. Ing. L. Pína, DrSc.    
9. BP Teorie a aplikace Mieova rozptylu doc. Ing. I. Richter, Dr.    
10. BP Měření vlastností záznamových materiálů pro optickou holografii Ing. M. Květoň, Ph.D.    
11.   Rezistový reliéfní záznamový materiál Ing. M. Květoň, Ph.D.    
12. BP Magnetooptika doc. Ing. I. Richter, Dr.    
13. BP Numerické metody pro modelování fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. I. Richter, Dr., Ing. P. Kwiecien    
14. BP, RP Příprava, charakterizace, modelování struktur s kvantovými tečkami vhodnými pro detektory a lasery doc. Ing. E. Hulicius, CSc., doc. Ing. I. Richter, Dr. FzÚ AV ČR  
15. BP, RP Příprava, charakterizace, modelování struktur na bázi GaSb vhodných pro negativní luminiscenci doc. Ing. E. Hulicius, CSc., prof. Ing. P. Fiala, CSc. FzÚ AV ČR  
16. BP Samoorganizované magnetické nanostruktury Ing. J. Lančok, Ph.D. FzÚ AV ČR  
17. RoP, BP Kovové nanostruktury pro likvidaci bakterií a virů Ing. K. Piksová, Dr. M. Weiserova, CSc.    
18. RoP, RP, VÚ Látky s dlouhou dobou dohasínání luminiscence RNDr. M. Michl, Ph.D.    
19. RoP, RP, VÚ Excitované stavy s přenosem náboje RNDr. M. Michl, Ph.D.    
20. RoP, RP Povrchem modifikované optické jevy RNDr. M. Michl, Ph.D.    
21. RoP, RP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D.    
22. RoP, RP Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D.    
23. BP Vysokofrekvenční zdroj v oblasti 80 - 100 MHz s velkou amplitudou řádově 100 V. doc. Ing. P. Hiršl, CSc., Ing. J. Pavel   J. Faltys
24. BP Optický CMOS senzor Ing. J. Pavel    
25. RP Dobíjecí systém akumulátoru pomocí solárních článků Ing. J. Pavel    
26. DP WiFi server Ing. J. Pavel    
27. RoP, BP, VÚ Časová měřící ústředna s rozlišením 100 ps prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
28. RoP, BP Zpracování dat z rychlého digitálního osciloskopu prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
29. BP, DP Zpracování dat měřiče časových intervalů prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   P. Vyleta
30. RoP, RP Logická programovatelná pole Xilinx prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   J. Šára
31. RoP Asus Eee pro prezentaci skupiny prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
32. RoP, BP Vlastnosti interferenčních filtrů prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   P. Fořt
33. BP Embeded PC s operačním systémem Windows XP prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   P. Pokorný
34. BP Testy časové základny na bázi GPS přijímače TM-4 prof. Ing. I. Procházka, DrSc.    
35. BP Zpracování obrazu - interferogramu z měření rovinnosti optických ploch prof. Ing. I. Procházka, DrSc.   L. Majtner
36. BP, RoP, RP Fotonová statistika při detekci detektory jednotlivých fotonů Ing. J. Blažej, Ph.D.    
37. BP Nástroje pro distribuci SLAX externista, Ing. J. Blažej, Ph.D.    
38. BP, RP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření externista, Ing. J. Blažej, Ph.D.    
39. DP Grafický simulátor G kódu pro obráběcí roboty externista, Ing. J. Blažej, Ph.D.   P. Novotný
40. RoP, BP, VÚ, DP Modul pro Time Correlated Photon Counting Ing. J. Kodet   J. Kákona
41. RoP, BP, VÚ Dálkoměr Ing. J. Kodet    
42. RoP, BP, VÚ, DP Fázový závěs pro synchronizaci dvou přesných oscilátorů Ing. J. Kodet    
43.   Yterbiový vláknový laser prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.    
44. BP Charakterizace mikrorezonátorů pro využití v senzorech prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.    
45.   Návrh otevřených rezonátorů pomocí programu v prostředí MATLAB Ing. M. Jelínek    
46. BP Příprava kovových nanočástic v povrchových vrstvách oxidů iontovým ozařováním a žíháním prof. J. Král    
47. BP Analýzy zkamenělých skořápek živočichů protonovou milisondou Ing. J. Voltr, CSc.    
48. BP Elektronika pro měření profilu iontového svazku kmitavou sondou Ing. J. Voltr, CSc.    
49. BP Mikroprocesorová jednotka turbomolekulární vývěvy Ing. J. Voltr, CSc.    
50. BP Možnosti modifikace jaderných procesů ve vysokoparametrovém plazmatu prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.    
51. BP Interakce nabitých částic s extrémně silným laserovým zářením Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.    
52. BP Paralelizace vícedimenzionálního Particle-In-Cell kódu Ing. J. Pšikal, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.    
53. BP, VÚ Modelování generace magnetického pole v laserovém plazmatu doc. Ing. R. Liska, CSc.    
54. BP, VÚ Multi-materiálová hydrodynamika tekutin Ing. M. Kuchařík, Ph.D.    
55. BP, VÚ Multi-materiálové vedení tepla Ing. M. Kuchařík, Ph.D.    
56. BP, VÚ Radiační postprocesor k hydrodynamickým kódům doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Ing. R. Liska, CSc.    
57. BP Synchronizované remapování veličin mezi výpočetními sítěmi metodou korekce toků (FCT) Ing. P. Váchal, Ph.D.    
58. RoP, VÚ Technologie vytvrzování kovových materiálů laserem Dr. P. Gavrilov    
59. BP Fluxgate magnetometr pro vesmírný výzkum externista, Ing. J. Blažej, Ph.D.   R. Pavelka
60. BP, RoP (FE, LASE) Tepelné efekty v aktivním prostředí diodově čerpaných pevnolátkových laserů Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.    
61. RP, BP, RoP (FE, LASE) Diodově čerpané pevnolátkové lasery pracující s ionty Yb3+ Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.    
62. RP, BP, RoP (FE, LASE) Keramické matrice pro pevnolátkové lasery prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, Ph.D.    
63. RP, RoP (FE, LASE) Měření rozbíhavosti záření infračervených laserů vedených dutým vlnovodem Ing. M. Němec, prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.    
64. RP, RoP (FE, LASE) Nové typy přenosových systémů záření ze střední oblasti infračerveného spektra Ing. M. Němec, prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.    
65. RP, RoP (FE, LASE) Kaskádně čerpané pevnolátkové lasery s aktivními ionty Pr3+ prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. M. Fibrich    
66. VU, DP Rtg. raytracing s použitím karet Nvidia Tesla/Fermi Mgr. L. Švéda, Ph.D.    


Témata obsazená

U obsazeného tématu a již probíhajícího řešení je uvedená zkratka typu práce, který v daném školním roce probíhá: DP, VÚ, BP (u specializovaných bakalářů).

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Téma Vypisuje Ústav$^{1}$ Student
1. Interakce koherentního rentgenového záření s plazmatem a selektivní excitace prof. Ing. L. Drška, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr.   Bc. M. Pekař
2. Možnosti pozitronové fyziky na vysokointenzitních laserových systémech prof. Ing. L. Drška, CSc., RNDr. K. Rohlena, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr. FzÚ AV ČR V. Hanus
3. DP Numerické metody pro Lagrangeovskou magnetohydrodynamiku doc. Ing. R. Liska, CSc.   Bc. J. Havlík
4. DP Modelování absorbce laseru v plazmatu doc. Ing. R. Liska, CSc.   Bc. J. Velechovský
5. Modelování radiačního transportu v plazmatu doc. Ing. R. Liska, CSc.   J. Hanuš
6. Modelování multimateriálového míchání laserového plazmatu doc. Ing. R. Liska, CSc.   P. Hruška
7. DP Rentgenové záření z plazmatu vznikajícího při interakci krátkých laserových impulzů s pevnými terči Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. D. Klír, Ph.D., Ing. M. Drahokoupil   Bc. A Darebníček
8. DP Modelování atomové fyziky a čárové rentgenové emise pomocí kódu CRETIN prof. Ing. J. Limpouch, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr., Ing. M. Kuchařík, Ph.D.   Bc. M. Staněk
9. Simulace urychlování elektronů při interakci krátkých laserových impulzů s plynem Ing. O. Klimo, Ph.D., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.   Bc. J. Vyskočil
10. Modelování stavových parametrů a rentgenové emise ve fluidních kódech prof. Ing. J. Limpouch, CSc., doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Ing. R. Liska, CSc.   A. Prchal
11. BP Měření a korekce prostorového profilu svazku femtosekundového laseru prof. Ing. V. Kubeček, DrSc., prof. Ing. J. Limpouch, CSc.   B. Vítovec
12. DP Diodově buzený laser na Erbiovém skle prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   Bc. P. Szotkowski
13.   Kruhový pikosekundový neodymový laser pro aplikace v senzorech rotace a jiných veličin prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   J. Weiss
14. BP Optimalizace pikosekundového čerpacího neodymového laseru pro buzení OPG prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   J. Cupal
15. RP Cr:YAG laser prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.   M. Frank
16. BP Piezolelektrický vysokonapěťový zdroj Ing. J. Pavel   P. Kotek
17. BP Řídící obvody pro piezoelektrické motory Ing. J. Pavel   P. Krivosudský
18. Optický naváděcí senzor Ing. J. Pavel   M. Kiš
19. 3D snímač polohy a zrychlení Ing. J. Pavel   M. Horáček
20. Využití mikroprocesorů středního a vyššího výkonu, návrh konkrétní aplikace Ing. J. Voltr, CSc.   P. Zahradník
21. DP Generování pulsů terahertzového záření pomocí optického usměrnění Mgr. F. Kadlec, Dr., doc. Ing. I. Richter, Dr. FzÚ AV ČR F. Dominec
22. BP (FE, LASE) Cr:YAG/Yb:YAG mikročipový laser prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Šulc, Ph.D.   T. Koutný
23. DP Elektrická degradace isolantů vyvolaná iontovým bombardováním prof. J. Král   V. Šobr
24. BP Studium růstu diamantových vrstev chemickou depozicí z par plynu v mikrovlnném plazmatu Ing. A. Kromka, PhD., RNDr. M. Michl, Ph.D. FzÚ AV ČR Maria Domonkos
25. BP Teplotni zavislosti v Ramanovske mikrospektroskopii RNDr. A. Fejfar, CSc., doc. Ing. I. Richter, Dr. FzÚ AV ČR R. Shilhart
26. Řízené spínání soustavy Pockelsových cel Ing. J. Pavel   M. Horáček
27. RoP Interferometr typu Nomarski využívající Fresnelova dvojhranolu doc. Ing. M. Kálal, CSc.   R. Khaydarov

Poznámky:
1)
Pracoviště zadavatele, který není zaměstnancem katedry fyzikální elektroniky. V takovém případě je vždy k dispozici konzultant z KFE.