Laserová technika a optoelektronika


Obor Fyzikální inženýrství
Zaměření Laserová technika a optoelektronika


Máte zájem o moderní technologie?
Chcete brzo pracovat v perspektivním oboru?
Přihlaste se k bakalářskému studiu!


Bakalářské studium v tomto zaměření poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání, které je po vykonání závěrečné zkoušky zakončeno udělením titulu bakalář (Bc.) v oboru fyzikální inženýrství.

Výuka bakalářského studia je zaměřena na praktické využití poznatků moderních oborů laserová fyzika, optika, optická vlákna a senzory, systémy optické komunikace, počítačové zpracování dat a automatizace. Součástí studia je také kvalitní výuka jazyků a základů managementu.

Absolvent získá znalosti a praktické návyky v používání laserové techniky, optiky, optických vláken a sensorů, systémů optické komunikace, elektroniky, počítačů, počítačového zpracování dat, technologických systémů a aplikované matematiky. Výuka probíhá s využitím moderního vybavení (laserové systémy, moderní měřící přístroje, počítačová síť pňpojená na Internet). Studenti mají k tomuto vybavení automatický přístup a jsou individuálně vedeni pedagogy k samostatné práci. Teoretické přednášky jsou doplněny cvičeními a praktiky, ve kterých si studenti ověřují a upevňují získané znalosti. Kromě zkoušek a zápočtů studenti samostatně vypracují semestrální a závěrečnou práci.

Absolventi studia nacházejí uplatnění všude, kde se používají moderní laserové a optoelektronické technologie: ve výzkumu, v obchodnich a servisních organizacích, v průmyslu, kde se uplatňují metody bezkontaktního měření či laserového obrábění, v telekomunikacích, využívajících optický přenos informace a rovněž v medicině, kde laser a optická vlákna jsou již uznávanými nástroji. Kromě těchto možností jsou absolventi schopni pracovat všude, kde lze využít znalosti práce s počítači.

Po vykonání rozdílových zkoušek je možno dále pokračovat v inženýrském studiu (pětiletém) a získat titul inženýr.

Zaměření Laserová technika a optoelektronika se studuje na katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. Významnou charakteristikou této katedry je rozsáhlá vědecko-výzkumná činnost. Jsou zde řešeny úkoly z oblasti fyziky a techniky laserů, techniky a aplikací iontových svazků, moderní optiky, optoelektroniky, počítačové fyziky či aplikované informatiky a řada interdisciplinárních úkolů. Katedra udržuje mnoho kontaktů se špičkovými pracovišti po celém světě. Mnoho studentů a absolventů katedry pracuje v zahraniči v rámci vědeckých staží a projektů, doktorandských prací nebo v pracovním poměru.


Kontaktní osoba
Ing. Petr Gavrilov, CSc., tel.: (02) 2191 2722